کتاب مدیریت روسازی و راه های شهری در بستر GIS

کتاب مدیریت روسازی و راه های شهری در بستر GIS

50,000 تومان

ناموجود

فهرست
عنوان ……………………………………………………………………………………. صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………. 00
فصل اول ………………………………………………………………………………. 64
سیستم مدیریت روسازی ………………………………………………………………… 04
طراحی یک سیستم مدیریت روسازی ………………………………………………….. 07
شناسایی و تعریف شبکه روسازی و جمعآوری اطلاعات آن ……………………………. 01
جمعآوری اطلاعات مربوط به وضعیت روسازی ………………………………………… 61
برداشت وضعیت خرابی بر اساس تخمین خرابی ……………………………………………. 60
برداشت وضعیت خرابی با استفاده از اندازهگیری خرابیها ………………………………….. 66
روشهای برداشت خرابی روسازی …………………………………………………………… 64
پیشبینی وضعیت روسازی ……………………………………………………………… 64
انتخاب عمل ترمیم و نگهداری …………………………………………………………. 63
گزارش نتایج ……………………………………………………………………………. 66
انتخاب ابزار مدیریت روسازی …………………………………………………………… 63
بهروز نگاه داشتن سیستم مدیریت روسازی ……………………………………………. 67
سیستم اطلاعات جغرافیایی …………………………………………………………….. 41
مدل برداری …………………………………………………………………………….. 46
مدل رستر یا تصویری …………………………………………………………………… 44
استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ) GIS ( در سیستم مدیریت روسازی ……………. 43
سیستم موقعیتیاب جهانی GPS ………………………………………………………. 44
استفاده از سیستم GPS/GIS در مدیریت روسازی …………………………………….. 44
جمعبندی ………………………………………………………………………………. 43
فصل دوم …………………………………………………………………………….. 45
ایجاد پایگاه داده شبکه روسازی و بهروزرسانی آن ………………………………………. 43
جمعآوری اطلاعات وضعیت روسازی …………………………………………………… 30
تعیین وضعیت روسازی و محاسبه PCI…………………………………………………. 36
تعیین محلهای تمرکز خرابیها ……………………………………………………….. 34
تحلیل الگو ……………………………………………………………………………… 34
شاخص Moran I ………………………………………………………………………. 34
همبستگی مکانی افزایشی ……………………………………………………………….. 33
نمایش محلهای تراکم خرابی ………………………………………………………….. 37
تعیین نیازهای ترمیم و نگهداری شبکه و هزینه آن ……………………………………. 31
طبقهبندی پروژههای ترمیم و نگهداری ………………………………………………… 76
فصل سوم ……………………………………………………………………………. 74
معرفی شبکه …………………………………………………………………………….. 74
اطلاعات خرابیهای شبکه و ساخت پایگاه داده در GIS و PAVER ……………………. 73
محاسبه PCI قطعات و بررسی وضعیت شبکه ………………………………………….. 73
تحلیل مکانی خرابیها ………………………………………………………………….. 10
آزمون تحلیل همبستگی مکانی افزایشی ……………………………………………….. 10
آزمون تحلیل همبستگی مکانی Moran I ……………………………………………… 16
شناسایی محلهای تمرکز ………………………………………………………………. 14
تعیین نیازهای ترمیم و نگهداری شبکه ………………………………………………… 13
اولویتبندی پروژههای ترمیم و نگهداری ……………………………………………….. 31
فصل چهارم ………………………………………………………………………….. 59
نتیجهگیری ………………………………………………………………………………. 36
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………. 55
منابع …………………………………………………………………………………….. 33