کتاب مدیریت دانش در اقتصاد مقاومتی

کتاب مدیریت دانش در اقتصاد مقاومتی

189,000 تومان

تعداد صفحات

137

شابک

978-622-378-075-2

نویسنده:

فهرست

عنوان                                                                                                                                          صفحه

مقدمه. 9

فصـل اول. 21

اقتصاد مقادمتی و مفاهیم آن. 21

اقتصاد مقاومتی.. 22

محورهای اقتصاد مقاومتی.. 23

حمایت از تولید ملی. 23

سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی. 23

توجه به نخبگان و استفاده از فناوری ها و تکنولوژیهای نوین. 24

الگوهای اقتصاد مقاومتی.. 25

اقتصاد موازی.. 25

اقتصاد ترمیمی. 25

اقتصاد دفاعی. 26

اقتصاد الگو. 26

راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی.. 27

تثبیت شدت نوسانات نرخ ارز 27

افزایش سطح اشتغال. 27

تثبیت سطح عمومی قیمتها 28

ارتقای سهم بخش خصوصی در اقتصاد. 28

مدیریت مصرف.. 28

قناعت (ساده زیستی و دوری از تجملات) 29

ترجیح مصرف کالای داخلی برکالای خارجی. 29

ضرورت های اقتصاد مقاومتی.. 30

وجود مشکلات اقتصادی در کشور 30

الزامات قانونی. 32

ویژگی های اقتصاد مقاومتی.. 34

تحرک، پویایی و پیشرفتگرا 34

عدالتخواه، غیراستعماری و غیراستثماری.. 34

دارای رویکرد جهادی.. 34

مردم محوری.. 34

اولویت تولید و تامین اقلام راهبردی.. 35

اجتناب از اقتصاد تک محصولی، کاهش وابستگی به نفت و خام فروشی. 35

پاکی اقتصادی.. 35

بالا رفتن ارزش پول ملی با افزایش کار تولیدی.. 36

تاریخچه مفهومی اقتصاد مقاومتي در جهان. 37

فنریّت اقتصادی ذاتی. 38

فنریّت اقتصادی انطباقي. 38

توسعه پایدار 42

بهره وری كل.. 42

عدالت.. 43

محیط زیست.. 43

كاهش آسیب پذیری اقتصادی.. 45

مدیریت و هدایت تجارت.. 46

افزایش تولیدات داخلي.. 47

مدیریت مصرف داخلي.. 48

تحول در نظام اداری و مدیریت.. 48

گسترش همكاری با خارج و رصد برنامه و خطرات.. 49

فصـل دوم. 51

مدیریت دانش… 51

تعریف مدیریت دانش… 52

تعاریف مدیریت دانش… 55

تاریخچه مدیریت دانش… 57

روابط داده، اطلاعات، دانش… 61

روابط داده، اطلاعات و دانش از نظر کلارک و رالو. 63

انواع دانش… 65

دانش آشکار، دانش ضمنی. 65

مولفه های مدیریت دانش… 67

اکتساب دانش… 67

ایجاد دانش… 67

ضخیره کردن دانش… 68

توزیع دانش… 68

نگهداری از دانش… 68

مزایای مدیریت دانش… 69

اصول مدیریت دانش… 72

چرخه مدیریت دانش… 75

خلق، کسب و توسعه دانش… 75

انتقال دانش… 75

تسهیم دانش… 76

ارزیابی، ذخیره و کاربرد دانش… 78

مدل های مدیریت دانش… 80

مدل پایه های ساختمان مدیریت دانش… 80

ابزار استفاده از فرآینده دانش… 83

مدل فرآیند دانش… 83

مدل عمومی دانش در سازمان. 84

مدل هیسیگ.. 84

مدل بک من. 85

مدل نوناکا و تاکوچی. 85

مدل حلزونی دانش… 86

موانع مدیریت دانش… 88

عوامل انسانی. 88

عوامل سازمانی. 88

عوامل فرهنگی. 89

عوامل سیاسی. 89

عوامل فنی و تکنولوژیکی. 89

فناوری اطلاعات.. 91

فناوری اطلاعات و ساختار سازماني.. 91

پیوند فناوری اطلاعات و مدیریت دانش… 93

مزیت رقابتی. 93

پیشرفت­های تکنولوژیک.. 94

تحول سازمانی. 94

انعطاف پذیری در استخدام. 94

تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش… 94

فصـل سوم. 97

مدیریت جهادی، مدیریت بحران. 97

مدیریت جهادی.. 98

مدیریت.. 99

جهاد. 100

تعریف مدیریت جهادی.. 100

مدیریت جهادی از دیدگاه رهبری.. 101

ابعاد مدیریت جهادی.. 107

مدیریت بحران. 110

بحران چیست؟. 111

انواع حوادث و بحرانها 112

ویژگی‌های بحران. 112

تعریف مدیریت بحران. 112

فصـل چهارم. 117

اقتصاد مقاومتی، مدیریت دانش، مدیریت بحران. 117

اقتصاد مقاومتی و مدیریت بحران. 118

مدیریت دانش و مدیریت بحران. 124

ضرورت مدیریت دانش و راهبردهاي کلیدي آن در توسعه امنیت مبتنی بر دانش… 124

مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی.. 127

منـابع و مآخـذ. 131

منابع فارسی.. 132

منابع غیر فارسی.. 137

 

 

كاهش آسیب پذیری اقتصادی

آسیب پذیري اقتصادي اغلب بر این فرض، كه احتمال ابتلا یك كشور به شوك برونزا ناشي از تعدادي از ویژگيهاي ذاتي اقتصادي، از جمله درجه بالایي از بازبودن اقتصاد، غلظت صادرات و وابستگي به واردات استراتژیك است. انعطاف پذیري اقتصادي به توانایي سیاست تحریكي از یك اقتصاد براي بهبود یافتن و یا تنظیم اثرات شوكهاي منفي خارجي و استفاده از شوكهاي مثبت اشاره دارد (بریگولیو و همكاران، 2009).

از زماني كه كنت آررو (1971) اولین كتاب علمي دقیق و جامع خود را در زمینه مفاهیم ریسك و نااطمیناني در فعالیتهاي اقتصادي به رشته تحریر درآورد، بیش از چهار دهه ميگذرد. مؤلف در این كتاب صرفنظر از روش علمي ریاضي دقیقي كه براي اولین بار در زمینه مفهوم ریسك در فعالیتهاي اقتصادي به صورت جامع مطرح و تدوین كرد، یك پیام كلي را نیز براي اقتصاددانان و متخصان امور مالي دهه هاي آتي مطرح ساخت و آن اینكه ریسك و نااطمیناني امر ذاتي فعالیتهاي اقتصادي در نظام تولیدي متكي بر نیروهاي بازار آزاد است. آررو بسیار پیشتر از بسیاري مكاتب اقتصادي كلان جدید به اهمیت اطلاعات، نامتقارني آن و رفتارها و ویژگیهاي شخصي افراد در تصمیمان اقتصادي در نظام اقتصادي بازار در اثر معروف خود توجه داشت و چارچوبي مفهومي از موضوع ریسك را ارایه نمود كه بعدها به صورت گسترده و وسیع تقریباً در تمامي عرصه هاي دانش اقتصاد به خصوص در حوزه هاي مالي موضوعیت و كاربرد پیدا كرد.

امروزه ریسك و نااطمیناني به عنوان دو پدیده اجتناب ناپذیر نه فقط در حوزه هاي نظري و تجربي اقتصادي و مالي، بلكه در بسیاري دیگر از زمینه هاي سایر علوم، جایگاه ویژه اي را به خود اختصاص داده اند و از این بابت تحلیلهاي ریسك و نااطمینان بخشي از حوزه دانش نظري اقتصاد و عرصه تصمیم گیري تجربي مالي و اقتصادي را تشكیل ميدهد (حق نظر، 1388).

ثبات اقتصاد كلان از طریق تأثیر بر روي انگیزه و انباشت سرمایه گذاري خصوصي، به رشد اقتصادي كمك مينماید. اگر سرمایه گذاري هاي عمراني دولت با ایجاد بي ثباتي در محیط اقتصاد كلان همراه باشد، كه غالباً در اكثر كشورهاي در حال توسعه نیز چنین است، نتیجه عملكرد به احتمال زیاد رضایتبخش نخواهد بود. بي ثباتي اقتصاد كلان با ایجاد فضایي از نااطمیناني، اخذ اطلاعات واقعي از قیمتهاي نسبي را دشوار ساخته و به تخصیص ناكارآمد منابع منجر ميگردد. در واقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است كه مستلزم هزینه بري، تأمین درآمد، انجام فعالیت اقتصادي خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصي و مشابه آن باشد؛ بنابراین از تأمین امنیت داخلي و خارجي گرفته تا سرمایه گذاري مستقیم و تولید كالاي عمومي، در زمره فعاليهاي دولت قرار ميگیرد (جعفري صمیمي و همکاران، 1393).

مدیریت و هدایت تجارت

مدیریت و هدایت تجارت در سیاستهاي اقتصاد مقاومتي به عواملي همچون؛ ایجاد ذخائر راهبردي، مقابله با ضربه پذیري درآمد، تكمیل زنجیره ارزش و كاهش وابستگي بودجه اي اشاره كرده است؛ اما آنچه در این بخش مد نظر محقق است توضیحاتي در باب مدیریت و هدایت تجارت ميباشد تا شناخت بیشتر موضوع

را فراهم كند.

در فرهنگ لغات هریتج، تجاري سازي به معني به كارگیري روشهاي كسب و كار و به منظور سود و انجام بهره گیري آمده است. تعاریف متعددي از قبیل معرفي یك محصول یا خدمت در بازار براي سود، فرایند تبدیل چیزي به فعالیت تجاري تعاریف تقریباً مترادفي هستند كه براي تجاريسازي ميتوان یافت (فكور، 1385).

تجاري سازي فرایند تبدیل فناوري هاي جدید به محصولات موفق تجاري است؛ به عبارت دیگر، تجاري سازي دربرگیرنده آرایه هاي مختلفي از فرایندهاي مهم فني، تجاري و مالي است كه باعث تبدیل فناوري جدید به محصولات یا خدمات مفید ميشود. این فرایند شامل فعالیتهایي از قبیل ارزیابي بازار، طراحي محصول، مهندسي تولید، مدیریت حقوق مالكیت معنوي، توسعه راهبرد بازاریابي، افزایش سرمایه و آموزش كارگر ميشود (ریامر، 2003). از دیدگاه چیسا و پیكالیج تجاري سازي فرایند انتقال و تبدیل دانش تولید شده در مراكز تحقیقاتي به انواع فعالیتهاي تجاري به شمار ميرود (هاشم نیا و همكاران، 1388).

افزایش تولیدات داخلي

تقاضاي ملي باید با بیشترین تأكید از محل محصولات ساخت داخل تأمین شود. این بدان معني است كه تولیدكنندگان و مصرف كنندگان ایراني به این نتیجه برسند كه محصولات ایراني باید در جایگاهي والا قرار بگیرد و جریان تولید تا مصرف این محصولات با عنایت به این احترام شكل بگیرد. در این راه لازم است دولت و حكومت به عنوان سرمشق، تلاش نمایند تا ساخته هاي داخل را مصرف كنند. محصولات ساخت داخل، با كارآیي رقابتي، باید در اولویت مصرف كنندگان قرار بگیرد. رعایت اصل رقابتي بودن محصولات ساخت داخل از الزامات است زیرا استفاده از محصولات داخلي نباید با افت توسعه ملي همراه شود. عمدهترین پیامهاي این محور به شرح زیر است:

 ایجاد شبكه اطلاع رساني عمومي براي معرفي محصولات ایراني؛

 ملزم كردن بخش عمومي به استفاده بهینه از محصولات ایراني و جایگزین كردن حداكثري محصولات ایراني به جاي محصولات خارجي.

 فرهنگسازي براي ارزشگذاري بر محصولات ایراني

 ایجاد مكانیزم هاي جایگزیني براي اقلام مصرفي و واسطهاي خارجي با شرط پایین نیامدن كارآیي (كمیسیون اقتصاد كلان، بازرگاني و نظام اداري، 1392.)

یكي از مباحث بسیار مهم در دهه اخیر جهان، بحث سرمایه انساني است. سرمایه انساني یا به عبارتي كیفیت نیروي كار و یا دانش نهادینه شدن در انسان، باعث افزایش تولید و رشد اقتصادي كشورها ميگردد. سرمایه انساني اگرچه از زمان اقتصاددانان كلاسیك مورد بحث بوده اما آن چه در دهه هاي اخیر مورد توجه قرار گرفته است مدلسازي و ارائه الگوهاي ملي از رشد اقتصادي است كه در آنها سرمایه انساني لحاظ شده باشد.

به عبارتي، از بحث كلاسیكي تولید كه فقط تابع نیروي كار و سرمایه فرض ميشد، عامل كیفي نیروي كار یا سرمایه انساني نیز باید به مثابه یك متغیر در این توابع وارد شود. با نگاهي به كشورهایي نظیر ژاپن و آلمان؛ كه منابع اقتصادي خود را طي جنگ جهاني دوم از دست داده بودند، درميیابیم كه باید عامل مهمي غیر از عوامل فیزیكي وجود داشته تا آنها را به شكل امروزي قدرتمند ساخته باشد. لستر تارو در كتاب رویارویي بزرگ آورده است: در قرن آینده، اگر چه ممكن است آمریكا به لحاظ نیروي نظامي برتر دنیا باشد، اما از نظر اقتصادي، ژاپن حرف اول را خواهد زد آن چه این كشورها را به اینجا رساند رشد اقتصادي بود اما نه رشدي كه از عوامل فیزیكي حاصل شده باشد بلكه منابع انساني و نیروي تفكر و خلاقیت بود كه رشد سریع و به تبع آن، توسعه را حاصل كرد (صالحي، 1381).

مدیریت مصرف داخلي

فعالیتهاي آموزش و آگاه سازي به عنوان پشتیباني كننده دیگر اقدامات برنامه هاي بهینه سازي مصرف انرژي خواهد بود و موفقیت آن اقدامات، بستگي كامل به موفقیت و انجام فعالیتهاي آموزش و آگاه سازي دارند، بدین منظور ردیف 8 بند و تبصره 19 قانون برنامه دوم تصویب گردید كه بر اساس آن دولت موظف گردید: بخشي از مطالب درسي كتب مدارس و دانشگاه ها به موضوع انرژي و ضرورت مدیریت بر مصرف آن و آموزش جامعه از طریق صدا و سیما و مطبوعات را به منظور اشاعه فرهنگ صرفه جویي و پرهیز از اتلاف منابع اختصاص دهد (فصیحي هرندي و صادقي، 1383).

تحول در نظام اداری و مدیریت

رویكرد راهبردي به نظام اداره كشور در تحول اداري توجه به تحولات سریع دانش و تكنولوژي، تحولات جهاني با رویكرد آینده نگر، تحول گرا، منعطف، پویا و در تعامل با انسان به عنوان برجسته ترین عامل و با قوانین و مقررات مناسب با توسعه و عدم پیچیدگي در اجرا نهفته است. در واقع، توسعه هر كشور در ارتباط تنگاتنگ با نظام اداري و اثربخشي آن و در اصل مدل توسعه كه نظام اداري تابع آن است قرار دارد.

نقش تعیین كننده نظام اداري در ساختارهاي اقتصادي، سیاسي، اجتماعي و فرهنگي و تأثیر آن در تحقق اهداف نظامهاي كلان جامعه به قدري حائز اهمیت است كه به منظور دستیابي به هدفهاي بالا كه در برنامه هاي پنج ساله توسعه و نیز چشمانداز بیست ساله (افق 1404 شمسي) ترجمان یافته است، تحول، تصحیح، سالم سازي و نوسازي نظام اداري در ایران نیز امري ضروري به نظر ميرسد.

بنابراین، نظام اداري به دلیل ارتباط با سایر ساختارها و اثرگذاري در آنها از اهمیت ویژه اي برخوردار بوده است (عبادی، 1384).

بدیهي است كه كارآمدي تحول نظام اداري به عنوان ابزار مدیریت و در نهایت بستر دستیابي به رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي، تنها با تمركز بر امور كارگزیني، تشكیلات، تشریفات اداري، حذف، ادغام و انحلال واحدها و … میسر نميگردد بلكه ساختار سنتي درونگرا و انعطاف ناپذیر نظام اداري با زیربناي سلسله مراتبي خود كه در آن وظیفه به طور كامل از فرایند جداست، نیازمند تغییراتي عمیق و گاهي اوقات سطحي در سطوح مختلف نظام اداري هر كشور ميباشد كه این امر با برنامه ریزي مؤثر ودقیق دولتي ميتواند ممكن گردد (اصغري و همکاران، 1393).

گسترش همكاری با خارج و رصد برنامه و خطرات

در گسترش همكاري با خارج و رصد برنامه و خطرات یكي از عوامل مهم و اثرگذار بحث جهاني شدن و بین المللي سازي كردن آموزش عاليبه منظور همكاري با خارج و رصد برنامه ها و خطرات و تحلیل آنها با اندیشه دانشگاهي است. جهاني شدن واژه اي با ابعاد فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است (بلوسفلند و همکاران، 2008).

تئوريهاي جهاني سازي به طور گسترده مرتبط با مقوله هاي اقتصادي، فرهنگي و سیاسي است (السن و همكاران، 2004).

میشكین (2009) در مقاله خود نشان ميدهد كه جهاني شدن یك عامل كلیدي در تحریك اصلاحات نهادي در كشورهاي در حال توسعه است. به عقیده وي كشورهاي بزرگ ميتوانند با مبادله كالاها و خدمات به كشورهاي در حال توسعه از این كشورهاي داراي بازارهاي نوظهور حمایت كنند و مشوق آنها براي ورود به بازارهاي جهاني باشند. آنها ميتوانند با دادن انگیزه به كشورهاي در حال توسعه آنها را در رسیدن به رشد بالاي اقتصادي كمك كنند (مهر محمدی، 1386).

تعداد صفحات

137

شابک

978-622-378-075-2

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.