کتاب مجموعه نکات کاربردی برای نگارش پایان نامه و پروپوزال

کتاب مجموعه نکات کاربردی برای نگارش پایان نامه و پروپوزال

165,000 تومان

تعداد صفحات

118

شابک

978-622-378-293-0

فهرست
عنوان …………………………………………………………………………………….. صفحه
فصل اول آموزش پروپوزال نویسی …………………………………………………. 1
0 پروپوزال ……………………………………………………………………………… 0 .0
2 اقداماتی که پیش از نوشتن پروپوزال باید انجام گیرد ………………………………. 9 .0
9 پیش نیازها کلی برای نگارش پروپوزال ……………………………………………. 9 . 0
0 مراحل انجام هر پژوهش علمی ……………………………………………………. 0 . 0
5 انتخاب موضوع تحقیق…………………………………………………………….. 0 . 0
6 چک کردن عدم تکراری بودن موضوع در سایت های داخلی ………………………. 5 . 0
7 اطلاعات مربوط به پروپوزال ……………………………………………………….. 6 . 0
1 نوع پژوهش از نظر هدف …………………………………………………………… 6 . 0
3 مقدمه پروپوزال …………………………………………………………………….. 7 . 0
01 بیان یا تعریف مساله ……………………………………………………………… 7 .0
00 اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………… 3 . 0
02 پیشینه تحقیق …………………………………………………………………… 3 . 0
09 اهداف پروپوزال …………………………………………………………………. 01 . 0
00 سوالات و فرضیه ها پروپوزال …………………………………………………… 00 . 0
0 نحوه بیان فرضیه تحقیق ……………………………………………………….. 02 . 00 . 0
2 حالت های فرضیه تحقیق ………………………………………………………… 09 .00 .0
05 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ………………………………………………… 09 . 0
06 روش اجرا در پروپوزال …………………………………………………………. 00 . 0
0 تکنیک …………………………………………………………………………… 05 . 06 .0
2 روش ……………………………………………………………………………… 05 . 06. 0
07 نتیجهگیری در پروپوزال ……………………………………………………….. 06 . 0
01 نگارش مراجع در پروپوزال ………………………………………………………. 07 .0
0 انواع شیوه های ارجاع دهی ………………………………………………………. 01 .01 .0
2 مرجع دهی در متن به صورت دستی و خودکار …………………………………. 03 . 01 .0
9 پنج نکته برای اعتبار سنجی مراجع تحقیقاتی در نگارش مقاله و پایان نامه …… 21 . 01 . 0
فصل دوم آموزش اوصول اولیه نگارش پایان نامه ………………………………. 11
0 تعاریف …………………………………………………………………………….. 20 .2
2 تفاوت پایان نامه و رساله ………………………………………………………….. 20 .2
9 چرا باید پایان نامه نوشت؟ ……………………………………………………….. 29 .2
0 نرم افزارهای نگارش پایان نامه …………………………………………………… 29 . 2
5 چهار مرحله برای شروع انجام یک پایان نامه……………………………………… 25 .2
6 انتخاب موضوع پایان نامه ………………………………………………………… 25 . 2
7 جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………. 26 . 2
1 سازماندهی اطلاعات و مشخص کردن ایده و هدف …………………………….. 27 . 2
فصل سوم اجزای اصلی پایان نامه ……………………………………………….. 12
0 اجزای پایان نامه …………………………………………………………………. 23 . 9
2 عنوان پایان نامه …………………………………………………………………. 91 . 9
9 چکیده پایان نامه ………………………………………………………………… 90 . 9
0 فهرست مطالب و شکل ها و جدول ها …………………………………………… 92 . 9
فصل چهارم آموزش نگارش فصل اول پایان نامه : مقدمه یا کلیات تحقیق …. 53
0 آنچه در فصل اول پایان نامه نگارش می شود ……………………………………. 95 . 0
2 مقدمه فصل اول پایان نامه……………………………………………………….. 96 . 0
9 بیان موضوع و اهداف مطالعه در فصل اول پایان نامه ……………………………. 96 . 0
0 تاریخچه و زمینۀ تحقیق در فصل اول پایان نامه ………………………………. 96 . 0
5 اهداف تحقیق در فصل اول پایان نامه ………………………………………….. 97 .0
6 فرضیات در فصل اول پایان نامه ………………………………………………….. 97 . 0
7 سؤالات در فصل اول پایان نامه …………………………………………………… 91 .0
1 محدودیت ها در فصل اول پایان نامه …………………………………………….. 91 .0
3 تعریف اصطلاحات متن در فصل اول پایان نامه ………………………………….. 91 . 0
فصل پنجم آموزش نگارش فصل دوم پایان نامه :مبانی نظری و پیشینه تحقیق
52 ………………………………………………………………………………………….
0 قسمت اول فصل دوم پایان نامه ……………………………………………….. 01 . 5
2 قسمت دوم فصل دوم پایان نامه ……………………………………………….. 01 . 5
9 گام های گردآوری اطلاعات برای فصل دوم پایان نامه ………………………….. 00 . 5
فصل ششم :آموزش نگارش فصل سوم پایان نامه :روش تحقیق یا مراحل انجام
پژوهش ………………………………………………………………………………… 35
0 مقدمه و معرفی محتوای فصل سوم پایان نامه ………………………………… 09 . 6
2 نوع پژوهش پایان نامه ………………………………………………………….. 00 . 6.
9 جامعه مورد مطالعه ………………………………………………………………. 00 .6
0 نمونه مورد مطالعه ………………………………………………………………. 00 . 6
5 معرفی ابزار جمع آوری داده ها …………………………………………………… 05 . 6
6 پایایی ابزار اندازه گیری …………………………………………………………… 05 .6
7 معرفی آزمون های مورد استفاده …………………………………………………. 06 .6
1 تحلیل داده ها ……………………………………………………………………. 06 .6
3 معرفی نرم افزارهای مورد استفاده جهت تحلیل داده ها …………………………. 07 . 6
01 متداول ترین روش های گردآوری اطلاعات ……………………………………… 07 .6
0 پرسشنامه ……………………………………………………………………….. 07 . 01 . 6
2 مصاحبه …………………………………………………………………………. 51 . 01 . 6
9 مشاهده ………………………………………………………………………….. 50 . 01 . 6
00 مهم ترین و پرکابردترین نرم افزارهای تحلیل آماری …………………………… 52 . 6
02 نگارش فصل سوم برای گروه فنی مهندسی و علوم پایه ………………………… 55 . 6
فصل هفتم آموزش نگارش فصل چهارم پایان نامه :تحلیل داده ها……………. 35
0 توصیف داده ها …………………………………………………………………… 51 . 7
51 . SPSS 2 آزمون فرضیات یا پاسخگویی به سوالات تحقیق با تحلیلی آماری نرم افزار . 7
9 بررسی اختلاف نظرها …………………………………………………………….. 53 . 7
0 تحلیل آماری……………………………………………………………………… 53 . 7
5 آمار توصیفی ……………………………………………………………………… 61 . 7
6 روش های آمار توصیفی ………………………………………………………….. 61 . 7
0 تشکیل جدول توزیع فراوانی ……………………………………………………… 61 . 6 . 7
2 ترسیم نمودار ……………………………………………………………………… 60 . 6 . 7
9 محاسبه شاخص های مرکزی …………………………………………………….. 60 . 6 . 7
0 محاسبه شاخص های پراکندگی ………………………………………………….. 60 . 6 . 7
5 محاسبه همبستگی ………………………………………………………………… 60 .6 . 7
6 رگراسیون و پیش بینی ………………………………………………………….. 62 . 6 . 7
7 آمار استنباطی ……………………………………………………………………. 62 . 6 . 7
1 آزمون های آمار استنباطی ……………………………………………………….. 62 . 6 . 7
69 ………………… SPSS 3 تحلیل همبستگی پیرسون و همبستگی اسپیرمن در . 6 . 7
01 مفهوم ضریب همبستگی …………………………………………………… 60 . 6 . 7
60 …………………………………. SPSS 00 تحلیل واریانس یک راهه عاملی در . 6 . 7
فصل هشتم آموزش نگارش فصل پنجم پایان نامه: نتیجه گیری و پیشنهادات 75
0 یافته های تحقیق ………………………………………………………………… 67 . 1
2 بیان محدودیت ها ………………………………………………………………… 61 . 1
9 ارائه پیشنهادات ………………………………………………………………….. 61 . 1
پیوست ها ………………………………………………………………………………. 51
پیوست ها ………………………………………………………………………………. 70
پیوست الف ………………………………………………………………………………….. 70
پیوست ب ………………………………………………………………………………. 11
11 ……………………………………………………….. Endnote آموزش مرجع دهی با
پیوست ………………………………………………………………………………. 84

 

 

 

اقداماتی که پیش از نوشتن پروپوزال باید انجام گیرد

 • مخاطبتان را بشناسید: باید این نکته را در نظر بگیرید که چه نهادی قرار است، بودجه و امکانات لازم برای انجام تحقیق را فراهم کند. با توجه به مخاطب و حوزه فعالیت و چارچوب‌های خواسته‌های آن‌ها، پروپوزال نگارش شود. اگر مخاطب از حوزه دانشگاهی و علمی است باید بیان و اساس کار بر پایه مستندات علمی باشد و نشان دهید که کار ازنظر علمی نوآوری دارد و حاصل آن می‌تواند در به‌عنوان مقاله علمی چاپ شود. اگر برای حوزه صنعت و تجارت طرحی پیشنهاد می‌شود، باید نشان دهید که حاصل آن کاهش هزینه و زمان تولید را در بردارد و سوددهی بالایی خواهد داشت.
 • کسب دانش کافی از طریق مطالعه: هرچند مستندات علمی قوی‌تری اعلام کنید، پروپوزال قوی‌تری خواهید داشت.
 • خودتان ثابت کنید: باید با مستندات صحبت کنید. به‌واسطه مطالعه و تجربیات با اعتمادبه‌نفس صحبت کنید. وقتی خودتان از نتیجه کار مطمئن باشید می‌توانید دیگران را قانع کنید.
 • بازبینی: قبل از ارائه پروپوزال در جمع داوران، حتماً متن را نظر نگارش علمی و روایی بررسی کنید. برای اطمینان حتماً با صاحب‌نظران (استاد راهنما و مشاور) در این حوزه نیز کمک بخواهید.

پیش‌نیازها کلی برای نگارش پروپوزال

قبل از شروع نگارش پروپوزال و هر متن پژوهشی باید چندین مهارت را فراگرفت که شامل موارد زیر است:

 • مهارت جستجوی علمی
 • تمرین در نگارش متن‌های علمی روان
 • مهارت ترجمه مفهومی مراجع غیرفارسی
 • توانایی تحلیل نتایج کارهای پیشین

با توجه به موارد بالا، باید پایگاه‌های علمی معتبر را شناخت و مقالات علمی را مطالعه کرد. چون بیشتر مراجع علمی معتبر در مجلات خارجی چاپ می‌شوند؛ بنابراین، دانشجو باید توانایی ترجمه متون علمی انگلیسی را داشته باشد. نگارش متون علمی اصول و قواعد خود را دارد و با نگارش یک متن حماسی و شاعرانه متفاوت است. در متون علمی باید از آرایه‌های ادبی که ایجاد ابهام می‌کند پرهیز کرد و تخیل را کنار گذاشت. متون علمی با سادگی و روایی و انسجام نوشته می‌شوند، به‌طوری که خواننده با یک‌بار خواندن متن، متوجه متن شود و ابهام و تناقض برایش ایجاد نشود.

ضرورت مطالعه قبل از نگارش پروپوزال

مطالعات باید در چارچوب و راستای معینی انجام شود؛ بنابراین از مطالعه مطالبی که شمارا از موضوع اصلی دور می‌کند، پرهیز کنید و سعی کنید مطالعات شما منسجم باشد و درنهایت بتوان ‌یک نتیجه کلی از این مطالعات گرفت. اهداف کلی از مطالعه به‌صورت زیر ارائه می‌شود:

 • شناسایی چالش‌ها و اهداف جهانی در مورد موضوع تحقیق است (برای انتخاب موضوع مناسب).
 • شناسایی روش‌هایی که برای این هدف انجام‌شده است (برای انتخاب بهترین روش با توجه به امکانات مالی و زمانی).
 • نتایج آن‌ها چه بوده و نواقص و مزایای هرکدام چیست (برای پرهیز از دوباره‌کاری).
 • چه‌کارهایی در این مورد انجام‌نشده است (برای انتخاب موضوع با ابتکار و نوآوری).

مراحل انجام هر پژوهش علمی

برای انجام هر پژوهش علمی شامل پروپوزال، پایان‌نامه و مقاله باید این مراحل کلی را طی کرد:

 • شناخت و بیان مسئله
 • ایجاد فرضیه
 • جمع‌آوری اطلاعات
 • تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
 • استنتاج برای تائید یا رد فرضیه

که در ادامه با معرفی اجزای پروپوزال (و پایان‌نامه در فصل‌های بعد) این مراحل مفصل‌تر توضیح داده خواهد شد.

انتخاب موضوع تحقیق

این عامل کلیدی و نخستین برای شروع کار است. اگر این مرحله به درستی انجام شود بسیاری از مشکلاتی که دانشجویان در حین انجام کار پژوهشی از آن دم می‌زنند پیش نخواهد آمد. اشتباهات رایج در انتخاب موضوع شامل موارد زیر است:

 • انتخاب موضوع بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های سخت‌افزاری و زمانی
 • انتخاب بدون تحقیق موضوع فقط برای اینکه یک‌چیزی داده باشید.
 • انتخاب موضوع بدون در نظر گرفتن وضعیت داده‌های ورودی
 • استفاده از ایده مقاله پایه بدون داشتن نوآوری روی آن
 • پیش گرفتن روند از آخر به اول

بنابراین، پارامترهایی را برای انتخاب موضوع باید در نظر بگیرید:

 • هم‌راستا بودن موضوع با حوزه تخصصی استاد راهنما
 • وجود مقالات معتبر در حوزه موضوع انتخابی
 • کاربردی بودن و مناسب بازمان و مقرون‌به‌صرفه
 • امکان چاپ مقاله در زمان منطقی

اگر خارج از حوزه تخصصی استاد راهنما باشد، ممکن است، فرآیند تحقیق خیلی زمان‌بر شود و به‌تنهایی فرآیند پژوهش را طی کنید. دقت شود که حتی نحوه نگارش عنوان بسیار مهم است و باید موارد زیر را در نگارش عنوان در نظر گرفت:

 • عنوان نباید خیلی کوتاه و یا خیلی طویل باشد.
 • دربرگیرنده تمام محتویات کار تحقیقاتی باشد.
 • اجتناب از به کاربردن مخفف‌ها، اصطلاحات
 • سال و مکان انجام تحقیق در مطالعات موردی حتماً ذکر شود.
 • عنوان به‌صورت خبری نوشته شود و از عناوین اختصاری استفاده نشود.

چک کردن عدم تکراری بودن موضوع در سایت‌های داخلی

با توجه به پرهیز از دوباره‌کاری در پژوهش و اینکه عنوان باید نوآوری داشته باشد، بسیاری از دانشگاه‌ها دانشجو را الزام می‌دارند که تأییدیه‌ای مبنی بر تکراری نبودن عنوان برای بخش آموزش دانشکده، قبل از تصویب پروپوزال داشته باشند. علاوه بر این خود دانشجویان برای اینکه اطلاعات کاملی از پایان‌نامه‌هایی که در این حوزه انجام داده‌اند داشته باشند، می‌توانند از سایت‌های زیر از جدید بودن عنوان و موضوع تحقیق اطلاع کسب کنند. برخی از این سایت ها در زیر معرفی می‌شود.

 • ایران داک[1]
 • سیستم یکپارچه کتاب‌خانه‌های دانشگاه آزاد[2]
 • شبکه جامع سیمرغ[3]
 • کتاب‌خانه ملی ایران[4]

اطلاعات مربوط به پروپوزال

بعد از نگارش عنوان به فارسی و انگلیسی، اطلاعات دیگری نیز برای پر کردن پروپوزال لازم است که شامل موارد زیر است:

 • معرفی دانشجو، اساتید راهنما و مشاور
 • اطلاعات مربوط به پایان‌نامه
 • تعداد واحد پایان‌نامه / رساله
 • مدت اجرا (ارائه جدول زمان‌بندی[5])
 • نوع پژوهش ازنظر هدف
 • پرسش اصلی تحقیق (همان هدف تحقیق است)

نوع پژوهش ازنظر هدف

هر تحقیق ازنظر هدفمندی مطالعه به یکی از انواع بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای تقسیم می‌شود.

الف- تحقیق بنیادی

این تحقیق از نوع تحقیقات نظری است که در آن محقق بدون داشتن یک هدف کاربردی خاص، صرفاً برای توسعه دانش به مطالعه می‌پردازد. این نوع از تحقیقات به دلیل آنکه راهگشای سایر مطالعات هستند، موردتوجه است؛ بنابراین تحقیقات بنیادی از نوع مطالعات نظری هستند.

ب- تحقیق کاربردی

تحقیقات کاربردی برای یافتن راه‌حلی درباره یک مشکل مهم در جامعه، یک سازمان صنعتی یا اداری انجام می‌شود. این تحقیقات اغلب ویژگی‌های تحقیقات بنیادی مانند استفاده از تکنیک نمونه‌گیری و استنتاج متعاقب آن در جامعه اصلی را دارند اما هدف آن‌ها توسعه یک محصول یا فرآیند آزمایش و تبیین مفاهیم در شرایط واقعی است. اغلب تحقیقات آموزشی، تحقیقاتی کاربردی هستند. تحقیقات بنیادی به دلیل آنکه اساس تحقیقات کاربردی را تشکیل می‌دهند، از اهمیت بیشتری نسبت به تحقیقات کاربردی برخوردارند. با وجود این، تحقیقات کاربردی به دلیل قابلیت پاسخ‌گویی به مشکلات فعلی اقتصادی و اجتماعی جامعه حتی به طور ناقص، نسبت به تحقیقات بنیادی، پیشی می­گیرند.

مقدمه پروپوزال

مقدمه شمای کلی یا چکیده‌ای از کل طرح پژوهش شماست. در مقدمه، پیش‌زمینه‌ای از موضوع انتخاب شده ارائه می‌شود تا مخاطب یا خواننده که ممکن است با موضوع شما آشنا نبوده و یا از آن بی‌اطلاع باشد، از کلیات موضوع مطلع شود. از برخی جوانب، این بخش مهم‌ترین قسمت پروپوزال است. شما باید موضوع را برای مخاطبان خود توضیح دهید و همچنین روشن کنید چرا این موضوع مهم است و علت انتخاب شما چیست. در اغلب موارد، ارائه‌ حقایق، آمارهای جالب، در جلب نظر مخاطبان مؤثر است. معمولاً پروپوزال را برای حل یک مشکل می‌نویسند. در این صورت بهتر است بر مشکلی که راه‌حل آن را ارائه می‌دهید، تأکید کنید. مثلاً اگر موضوع شما درباره بررسی تأثیر یک دارو بر روی سلول های سرطان ریه می‌باشد، بهتر است ابتدا با تأکید برافزایش آمار بروز این بیماری و نیاز به یافتن داروی مناسب برای درمان آن، مطلب خود را آغاز کنید. هر چه مقدمه شما مفید و مختصر و پربار باشد، باعث می‌شود نظر مخاطب خود را سریع‌تر جلب نمایید. از نوشتن توضیحات اضافی خودداری کنید و سعی کنید مقدمه شما در حد یک الی یک و نیم‌صفحه باشد. مقدمه زمینه‌ساز بحث اصلی است.

بیان یا تعریف مسئله

هر تحقیق علمی با طرح سؤال یا مسئله‌ای آغاز می‌شود که تحقیق برای پاسخگویی به آن انجام می‌گیرد. معمولاً مسئله و موضوع تحقیق به‌صورت سؤالی بیان نمی‌شود، بلکه به‌صورت یک جمله کامل مثبت، دقیق و صریح مطرح می‌شود. محقق در بیان یا تعریف مسئله به تشریح موارد زیر می‌پردازد:

 • معرفی دقیق مسئله
 • معرفی جنبه‌های مجهول و مبهم
 • معرفی متغیرهای مربوطه، همراه با مدل نظری معرف روابط بین متغیرها
 • تعاریف عملیاتی
 • منظور و مقصود تحقیق
 • تشریح دقیق ابعاد و حدود مسئله تحقیق و تمیز آن نسبت به مسائل دیگر

بیان مسئله بایستی به نحوی باشد که چگونگی بررسی متغیر یا متغیرها، مکان و دامنه وسعت پژوهش را روشن کند. در این قسمت موضوع مورد مطالعه را همراه با اطلاعات زمینه‌ای مستدل تعریف نموده، دلایل انتخاب موضوع و فواید ناشی از اجرای تحقیق و کاربرد آن را به‌روشنی توضیح دهید. محقق باید مطالبی ارائه دهد تا گروه آموزشی و یا پژوهشی تصمیم‌گیرنده جهت پذیرش موضوع تحقیق را متقاعد سازد که موضوع انتخاب شده از اهمیت و کفایت لازم برای انجام تحقیق برخورداراست. برای بیان مسئله تحقیق باید به نکات زیر توجه نمود و سعی کرد تا به شیوه‌ای مناسب موارد زیر در متن آورده شود:

 • اطلاعات زمینه‌ای در مورد موضوع مورد مطالعه
 • توصیف دقیق مسئله
 • نحوه بروز یا وقوع
 • وسعت و شدت مسئله و عوارض ناشی از آن در جامعه
 • عوامل دخیل در بروز مسئله
 • نحوه برخورد فعلی با مسئله
 • آنچه در مورد راه‌حل مسئله می‌اندیشید
 • فواید پژوهش و نتایجی که از حل مشکل انتظار می‌رود

به طور خلاصه بیان مسئله باید شامل این سه قسمت باشد: اول تعریف مشکل؛ سپس راه‌حل یا عوامل مؤثر بر حل مشکل با کمک یافته‌های مهم پژوهش‌های دیگر و بررسی مزایا و نواقص این روش‌ها؛ و درنهایت دلیل متمایز بودن پژوهش شما با سایر پژوهش‌ها و اینکه راه‌حل انتخابی در این پژوهش چه مزایایی دارد.

برای پیدا کردن مسئله و تدوین پرسش تحقیق بایستی مسئله به شکلی جزئی‌تر مورد بررسی قرار گیرد. این بیانات باید براساس دانستنی‌های موجود در مراجع علمی نسبت به مسئله شکل داده شود. هرچه استنادها به مراجع در این قسمت بیشتر صورت پذیرد، احتمال پذیرش مسئله از سوی تصمیم‌گیرندگان آسان‌تر خواهد بود. توصیه می‌شود تا قبل از نوشتن این قسمت، اقدام به بررسی مسئله کرد. با این کار نسبت به متغیرهای تأثیرگذار بر آن به‌خوبی آشنا شده و از آن‌ها به هنگام نوشتن می‌توان استفاده نمود. برای این کار می‌توآن‌یکی از روش‌های موجود را بکاربرد. پژوهشگر در بیان مسئله هدف خویش را بیان می‌کند؛ یعنی چه چیزی می‌خواهد انجام دهد. بیان مسئله، ظریف‌ترین و مشکل‌ترین بخش از فرآیند پژوهش را تشکیل می‌دهد. پژوهش‌گرانی که بر مسئله پژوهش اشراف داشته باشند و بتوانند آن را به‌خوبی تحلیل کنند، به‌یقین در انجام پژوهش‌های کیفی، موفق‌تر خواهد بود. نکات مهم در نوشتن بیان مسئله عبارت‌اند از:

 • بیان مسئله باید کوتاه و مختصر و کامل باشد.
 • با عنوان تطبیق داشته باشد.
 • از ارائه جدول و نمودار خودداری شود.
 • بیان احساسات، مطالب بدیهی، کلی‌گویی و تکرار مطلب و مقدمه‌چینی برای بیان مسئله لازم نیست.
 • مطالب همراه با مراجع ذکر شود.
 • داده‌هایی را که به طور کامل با مسئله ارتباط دارند، گردآوری نموده و از پی‌جویی اطلاعات نامربوط پرهیز کند.

اهمیت و ضرورت تحقیق

یک پژوهش‌گر با نگارش بخش‌های اهمیت و ضرورت تحقیق در حقیقت امور زیر را بیان می‌کند:

 • آگاهی خود را نسبت به اهمیت و ضرورت موضوع نشان می‌دهد.
 • استدلال‌های لازم جهت انجام تحقیق و صرف هزینه‌ها را توجیه می‌کند.
 • ضرورت پرداختن به آن را ازنظر زمان توضیح می‌دهد.
 • خواننده را نسبت به محتوای ارائه شده و تحلیل‌ها و بررسی‌ها، حساس‌تر می‌کند.

پیشینه تحقیق

به‌طورکلی، بررسی متون علمی این فواید را در بردارد:

 • اجتناب از دوباره‌کاری
 • آشنایی با روش‌های مختلف و نحوه اجرا
 • کمک به نوشتن بیان مسئله و توجیه افراد
 • نشان دادن به داوران که به‌اندازه کافی مطالعه داشته‌اید.

باید این نکات مهم را برای نگارش بخش پیشینه پژوهش مدنظر داشته باشید:

 • بیان مختصر سابقه از تحقیقات انجام شده درباره موضوع در داخل و خارج از کشور
 • نظریه‌های علمی موجود درباره موضوع تحقیق
 • استفاده از حداقل پنج تحقیق جدید فارسی و پنج تحقیق جدید انگلیسی در فاصله ده سال گذشته با ذکر منبع
 • ترتیب مطالب بر اساس تاریخ انتشار، ابتدا از تحقیقات سال‌های اخیر شروع کنید.
 • در مراجع جملات، از نوشتن نام یک نفر به‌صورت مکرر جدا خودداری نمایید.
 • برای مقالات رشته‌های تاریخ هر چه منبع قدیمی‌تر باشد جالب‌تر است، ولی برای مقالات مدیریت، فنی و پزشکی و علوم پایه باید از مراجع جدید استفاده بیشتری کنید.
 • اگر مطمئن نیستید که مطلب مربوط به یک منبع هست یا نه جدا از نوشتن آن خودداری نمایید.
 • از نوشتن مطالب از سایت‌های تبلیغاتی جدا خودداری نمایید.

توجه کنید که در بررسی پیشینه تحقیق باید از این موارد اجتناب کنیم:

 • بی‌اهمیت شمردن نظرات و عقاید متفاوت در اطلاعات جمع‌آوری‌شده.
 • محدود کردن جستجو به مراجعی که نظر شمارا تأمین می‌نمایند و یا کنار گذاشتن اطلاعاتی که به ضرر شما است و استفاده از اطلاعاتی که به نفع شما است.
 • قضاوت شتاب‌زده بر اساس مطالعات ابتدایی و عدم انجام بررسی متون جامع و کافی به‌منظور یافتن مطالعات مرتبط و مناسب

تعداد صفحات

118

شابک

978-622-378-293-0

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.