کتاب كفشهای بزرگتر برای گامهای بزرگتر

کتاب كفشهای بزرگتر برای گامهای بزرگتر

139,000 تومان

تعداد صفحات

56

شابک

978-622-378-081-3

نویسنده:

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه
فصل اول
چگونه به پا کردن کفشهای بزرگتر برای گامهای بزرگتر
برداشتن گامهای کوچک برای موفقیت
فصل دوم
کارهایی که یک کارآفرین نباید انجام دهد
فصل سوم
تعیین اهداف و راههای رسیدن به آنها
سنگهای بزرگ و کوچک در مسیر رسیدن به اهدافمان

 

 

در ذيل چند نمونه از كارهايي را كه يك كار آفرين براي موفقيت نبايد انجام دهد را طبق تجربه هايم برايتان ذكر مي كنم:

1.زود خوابيدن ودير بيدار شدن2. سپردن كار مديريت و نظارت بركارش را به ديگران و حضور كمتر خودش نسبت به كاركنانش در محيط كارش.3. مواظب برند شخصی خودنبودن با کارهایی مثل: (باا افرادي ديده شود كه افراد قابل تاييدي از نظر جامعه نباشند، طرز لباس پوشيدنش مناسب نباشدو…)، 4. نحوه پاسخگويي و بر خوردش با ارباب رجوع و كاركنانش مناسب نباشد، 5.منظم نبودن6.تابع قوانين نبودن7.اطلاعات كافي در مورد كار و نحوه انجام كارسازمانش نداشتن8.جذب نيروي كار نامناسب و تنبل و…

يك مثال براي تصور يك تجربه: 

فرض كنيد در دوران تهديد كرونايي ذكر شده در صفحات قبل كه خيليها از اين تهديد استفاده كرده و دست به كار آفرينيهاي جديدي از جمله توليد ماسك و الكل طبي  مورد نياز افراد جامعه، براي ضد عفوني و مراقبت بيشتر براي كاهش خطر ابتلا به بيماري افتادند كه بسياري نيز در اين امر موفق بودن، و شما از آنجايي كه تابرگشتن كارتان به روال عادي به دنبال كار موقتي بوده وبه تمام اطرافيانتان براي كمك به پيدا كردن كار برايتان پيغام داده ايد، (گوشزد ميكنم براي رسيدن به اهدافتان مي توانيد از كمك افراد قابل اعتمادتان بهره مند شويد، حتي اگر اين كمك ارسال يك آگهي كاري از طرف آنها برايتان باشد)، با ارسال يك آگهي از سوي يكي از همكلاسيهايتان مبني بر استخدام مدير داخلي در يكي از اين توليديهاي ماسك، تصميم بگيريد با شماره موبايلي كه در آن آگهي نوشته شده، براي پرسيدن شرايط كار، حيطه وظايف و آدرس محل كار براي بررسي بيشتر در مورد اينكه اين كار برايتان مناسب هست يانه تماس بگيريد، پس صبح زود يعني تقريبا يك ربع قبل از ساعت شروع به كار ساير كارمندان يك توليدي با آن شماره تماس با اين فرض كه شماره موبايل متعلق به مدير آن موسسه بوده و حتما زودتر اساير كارمندانش بايد در سر كارش حضور داشته باشد، متاسفانه ويا خوشبختانه فردي كه به تلفن پاسخ مي دهد، به جاي حضور در موسسه اش هنوز خواب باشد و با صداي خواب آلودي به شما بگويد كه دوساعت ديگر تماس بگيريد، با مواجه شدن با صداي يك خواب آلود يك مدير كارآفرين آيا اگر شما يك مشتري بوده باشيد اولين فكري كه به ذهنتان خطور ميكند اين نخواهد بود كه كارشان خيلي جدي و مهم نبوده ومسلما دادن سفارش به آنها كار معقولانه اي نيست. به نظرتان با خوابيدن مي توان مشتري جذب كرد و يا كارآفرين موفقي بود؟مسلما جوابتان نه مي باشد. به كار آفرينان عزيزتوصيه اكيد مي كنم براي موفقيت بيشتر حتما، حتما زودتر از تمام كاركنان خود سر كار حاضر شده و ديرتر از آنهامحل كار را ترك كنند، چرا كه يك كارآفرين موفق بايد از سازمانش مثل فرزند خودش مراقبت كرده وبه آن رسيدگي بكند، در غير اينصورت با كوچكترين غفلت و كوتاهي سازمانش را باخطر جدي مواجه خواهد كرد، حداقل خطربراي سازمانش، پيشرفت بيشتر رقبا و از دست دادن سهم بازارش در مقابل آنها خواهد بود.اگر با آن توليدي بعد از دوساعتي كه گفته بودند دوباره تماس بگيريد واينبار با چند بار رد تماس مواجه شده وبعدا هم يك پيغام برايتان ارسال شودكه هر كاري داريد پيغام بدهيداگر شما يك مشتري و يا يك فرد مهم باشيد كه قصد دادن سفارش براي كالا و گرفتن خدمات خاصي را داريد آيا اقدام به دادن پيغام مي كنيد؟ويا اصلا تمايلي به كار با هم چين موسسه اي را خواهيد داشت؟مسلما نه.اين را بايد بدانيد كه هر فردي كه با شما تماس مي گيرد مسلما كار مهمي در رابطه كارتان باشما دارد و چه بسا با جواب درست و به موقع ندادن به تلفنهايتان يك سفارش و يا يك موقعيت بسيار مهم را از دست بدهيد، حال موقعيت ديگري را در مورد اين توليدي مورد مثال در نظر بگيريد اگر به جاي جواب دادن پيغامي برايتان ارسال شود كه من در جلسه هستم و شماره تلفن ديگري برايتان ارسال شود كه با آن تماس بگيريد، ولي در موقع تماس با كمال تعجب با همان صداي قبلي مواجه شويد كه صبح جواب داده بود، تنها فكري كه به نظرتان خواهد رسيد كه يا با تعدادي كلاهبردار طرف هستيدويا اينكه كه توليدي مذكور تعداد كاركنانش كم بوده و براي اينكه تماس گيرنده احساس بكند كه،كارمندان زيادي دارد، از تلفنهاي متفاوت استفاده كرده وبه تمام آنها يك نفر با اسامي مختلف جواب مي دهد، در صورت چنین رفتاري از سوي يك كار آفرين براي بزرگ جلوه دادن مجموعه اش و شلوغ بودن سرشان، نه تنها مشتريان و يا هر ارباب رجوعي اين حس را دريافت نخواهند كردكه با مجموعه عظيمي طرف هستند، بلكه به نظرشان با يك سازمان غير قابل اعتماد و افراد دروغگو طرف هستند و اين به هيچ وجه به نفع يك سازمان كارآفرين نخواهد بودچرا كه اولين گزينه براي پيشرفت وشناخته شدن بهتر يك كار آفرين و سازمانش صداقت در گفتار و عمل اوست. چرا كه شما به عنوان يك كار آفرين بهترين معرف نحوه فعاليتتان با اعمال و كردارتان هستيدو كارمندانتان نيز انعكاس رفتار و كردار شما را در مجموعه تان نشان خواهند داد.پس براي موفق جلوه دادن خودتان جهت كسب موفقيت بيشتر ازتظاهر و دروغگويي جداً پرهيز نماييد، چرا كه مشتريان شما داراي قدرت تحليل وهوش و ذكاوت بوده و با پي بردن به اين دروغگويي و تظاهرتان ديگر مشتري كالا ويا خدمات شما نخواهند بود.حال اگرشما از همان توليدي در ادامه پيگيريهايتان از شرايط كاركه جويا شده و متوجه يك  عدم مهارت ديگر شويد كه، آن فرد پاسخگو اصلا خودش هم به عنوان آگهي دهنده نداند چه مهارتها و وظايفي مد نظرش هست براي جذب نيرويش و شما را حواله دهد به دوساعت ديگر بعدي به نظرتان با داشتن چنين عدم اطلاعي و مهارتي آيا او مي تواند به رشد و موفقيت دست يابد؟درست است؟ مسلماً نه. و اما دليل اين نه: كار فرماي عزيز مثل اين كارفرما از كارتان و وظايف كارمندانتان بي اطلاع نباشيد اين يعني عدم تسلط بر كار و داشتن كارمندان بي انضباط و نافرمان به دليل اينكه خودتان هم نمي دانيد، از آنها انتظار انجام چه وظايفي را داريد، آنها از كجا خواهند دانست كه چه كارهايي را بايد و چه كارهايي را نبايد انجام دهند، واين يعني هر كارمند انجام كارها را به گردن ديگري انداخته و باعث اخلال در روند انجام كارها و صد البته پيشرفت كار شما خواهند شد. و هركسي فرد ديگري را مسئول درست انجام نشدن كارها خواهد دانست. ولي در واقع مسئول درست انجام ندادن كار كارمندانتان به عهده شما مدير محترم است كه خودتان هم نمي دانيد چه كاري راچه كسي و به چه كيفيتي بايد انجام دهد.حال بر گرديم به توليدي مذكور بعد از شنيدن پاسخ دوباره دوساعت ديگر تماس بگيريد مواجه شويد آيا اگر شما مشتري هرچند خوش بين و صبوري باشيد آيا دوباره تماس خواهيد گرفت؟ مسلماً نه، چرا كه سال نكو از بهارش پيداست و در اين مورد هم سازمان نكو از مديرش پيداست را بايدگفت، و ديگر اين كه اين را مد نظر داشته باشيد مثل كارآفرينان و يا مديراني نباشيد كه به كارمندانشان به چشم ابزار كار نگاه كرده و هرچه مي توانند از آنها كار ميكشند تا كارشان رونق بگيريد، نه دوست عزيز با اين كار خودتان را قول نزنيد با بد رفتاري با كاركنانتان و امر و نهي آنها شايد به اجبار به خاطر نياز به در آمد كنار شما بمانند ولي مسلما بازدهي كافي را نداشته و موسسه شما با مشكل مواجه خواهد شده .با كنار هم چيدن تمام اين مواردي كه گفتم كاملا آينده چنين كارآفريني اگر بخواهيد بشويد را پيش بيني می کند، به دليل عدم صداقت و نظم وتعهد در كار و ناراضي بودن مشتريان و كارمندان ومحكوم به شكست حتمي هستيد. با اين مثالهايي كه زده شد و تصور خودتان به عنوان ارباب رجوع و مشتري فرضي در برخورد با يك كار آفريني مثل كار آفرين اين توليدي، تاثير اين موارد كوچك وبه ظاهر كم اهميت را به خوبي برايتان نمايان شد و اين به شما كمك خواهد كرد كه هم چين كار آفريني نشويد و راهتان به سوي موفقيت را به خوبي طي بكنيد

تعداد صفحات

56

شابک

978-622-378-081-3

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.