کتاب عوامل موثر بر ارتقای ارزش ویژه برند اسیا و اولویت بندی آن ها

کتاب عوامل موثر بر ارتقای ارزش ویژه برند اسیا و اولویت بندی آن ها

50,000 تومان

ناموجود

فهرست
عنوان ……………………………………………………………………………………… صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………… 3
فصل اول ………………………………………………………………………………. 69
برند و برندینگ …………………………………………………………………………. ٣9
ارزش ویژه برند …………………………………………………………………………. ٣٧
وفاداری به برند …………………………………………………………………………. 66
تصویر برند ………………………………………………………………………………. 6٧
کیفیت خدمات …………………………………………………………………………. ١6
آگاهی از برند …………………………………………………………………………… ١1
اعتماد به برند …………………………………………………………………………… ١1
رضایت از برند …………………………………………………………………………… ١1
ارزش ادراک شده ……………………………………………………………………….. 1٣
نظریه خودتجانسی و همذات پنداری با برند ……………………………………………. 19
شخصیت برند …………………………………………………………………………… 1٧
نگرش نسبت به برند ……………………………………………………………………. 96
فصل دوم …………………………………………………………………………….. 96
روش مطالعه ……………………………………………………………………………. 96
از نظر هدف ………………………………………………………………………………… 96
ازنظرروش …………………………………………………………………………………… 96
جامعه آماری و نمونه گیری …………………………………………………………………. 99
روشهای گردآوری داده ها ………………………………………………………………. 9۶
ابزارگردآوری اطلاعات ………………………………………………………………….. 9۶
روایی و پایایی …………………………………………………………………………… 9٧
روایی پرسشنامه …………………………………………………………………………….. 9٧
روش تجزیه و تحلیل دادهها ……………………………………………………………. 91
فصل سوم …………………………………………………………………………….. 06
تجزیهو تحلیل داده ها …………………………………………………………………… ۶6
آمار توصیفی ……………………………………………………………………………. ۶6
بررسی ویژگیهای جمعیتشناختی …………………………………………………………. ۶6
تحلیل توصیفی متغیرهای مطالعه ……………………………………………………… ۶١
آزمون نرمال بودن دادهها ……………………………………………………………….. ۶1
بررسی تصادفی بودن دادهها …………………………………………………………….. ۶۶
آمار استنباطی )آزمون فرضیهها( ………………………………………………………… ۶۶
یافتههای جانبی مطالعه ………………………………………………………………… ٧٣
بررسی نقش جنسیت ……………………………………………………………………….. ٧6
بررسی نقش سن ……………………………………………………………………………. ٧١
بررسی نقش مدرک تحصیلی ……………………………………………………………….. ٧1
بررسی نقش میزان درآمد …………………………………………………………………… ٧1
فصل چهارم ………………………………………………………………………….. 70
پیشینه …………………………………………………………………………………… ٧۶
مطالعات داخلی …………………………………………………………………………. ٧۶
مطالعات خارجی ………………………………………………………………………… 16
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………. 98
منابع فارسی …………………………………………………………………………….. 11
منابع غیر فارسی ……………………………………………………………………….. 86