کتاب عدم محدودیت دایره شمول اصل لزوم قراردادها به عقود معین

کتاب عدم محدودیت دایره شمول اصل لزوم قراردادها به عقود معین

50,000 تومان

ناموجود

عنوان کتاب:

عدم محدودیت دایره شمول اصل لزوم قراردادها به عقود معین

 

مولف:

سمیه رحمانی

 

 

فهرست
عنوان ……………………………………………………………………………….. صفحه
فصل اول ……………………………………………………………………………….. 11
تعهد، اجرا و عدم اجرای آن ……………………………………………………………… ۳۳
تعهد ……………………………………………………………………………………… ۳۳
واژهشناسی تعهد …………………………………………………………………………. ۳۳
اجرای تعهد قراردادی ……………………………………………………………………. ۳7
ارکان تعهد ………………………………………………………………………………. ۳9
ماهیت اجرای تعهدات …………………………………………………………………… ۳۱
اجرای عین تعهد قراردادی ………………………………………………………………. ۱۱
عدم امکان اجرای قرارداد ………………………………………………………………… ۱9
در حقوق ایران: تعذر …………………………………………………………………….. ۱9
در حقوق انگلیس ………………………………………………………………………… ۱5
خیار تعذر ………………………………………………………………………………… ۱۳
تعدیل قرارداد ……………………………………………………………………………. ۱۱
تعدیل قراردادی …………………………………………………………………………. ۱۱
تعدیل قضایی و قانونی …………………………………………………………………… ۱7
عسر و حرج ………………………………………………………………………………. ۱۳
بازنگری در قرارداد و نهادهای مشابه …………………………………………………….. ۱9
اقاله ………………………………………………………………………………………. ۱9
تبدیل تعهد ………………………………………………………………………………. ۱۱
فصل دوم ………………………………………………………………………………. 11
عقود و انواع آن ………………………………………………………………………….. 4۳
عقد ………………………………………………………………………………………. 4۳
تعریف عقد در حقوق موضوعه …………………………………………………………… 4۱
تعریف عقد در فقه امامیه ………………………………………………………………… 44
انواع عقود …………………………………………………………………………………. 4۳
عقود لازم و جایز ………………………………………………………………………….. 4۳
خیاری بودن ……………………………………………………………………………… 49
منجز و معلق بودن ………………………………………………………………………. 49
اقسام تعلیق ……………………………………………………………………………… 49
شرایط معلق علیه ……………………………………………………………………….. 49
اثر عقد معلق …………………………………………………………………………….. 4۱
رضایی و تشریفاتی بودن ………………………………………………………………… 4۱
اذنی بودن ……………………………………………………………………………….. 75
فوری و مستمر بودن …………………………………………………………………….. 7۳
مطلق و مشروط بودن ……………………………………………………………………. 7۳
یک تعهدی و دوتعهدی بودن ……………………………………………………………. 7۱
معین و نامعین بودن …………………………………………………………………….. 7۱
فصل سوم …………………………………………………………………………….. 55
معنای اصل در قاعده لزوم ……………………………………………………………….. 77
رجحان و اغلبیت ………………………………………………………………………… 77
قاعده ……………………………………………………………………………………… 7۳
استصحاب ……………………………………………………………………………….. 79
تعریف استصحاب ………………………………………………………………………… 79
عناصر استصحاب ………………………………………………………………………… 79
بنای عرف و شرع ………………………………………………………………………… 79
معنی لزوم ……………………………………………………………………………….. 7۱
مبانی فقهی اصل لزوم ……………………………………………………………………. ۳5
دلایل اجتهادی اصل لزوم ………………………………………………………………… ۳5
کتاب )قرآن( ……………………………………………………………………………… ۳5
سنت ……………………………………………………………………………………… ۳9
بنای عقلا ………………………………………………………………………………….. ۳۱
دلیل فقاهتی اصل لزوم …………………………………………………………………… ۳۱
تاریخچه ………………………………………………………………………………….. 95
نهادهای مشابه ……………………………………………………………………………. 9۳
فورس ماژور یا قوهی قاهره ……………………………………………………………….. 9۳
شرایط اوضاع و احوال ……………………………………………………………………. 9۳
انتفای اجرای قرارداد یا عقیم شدن قرارداد ……………………………………………… 97
هاردشیپ ………………………………………………………………………………… 99
مبانی نظری معافیت متعهد به هنگام عدم امکان اجرای قرارداد ………………………… ۱5
مبانی نظری استفاده از فرض عدم امکان اجرای قرارداد ………………………………… ۱۱
علل عدم امکان اجرای قرارداد ……………………………………………………………. ۱۳
بطلان ……………………………………………………………………………………… ۱۳
سررسیدن زمان ………………………………………………………………………….. ۱9
اوضاع و احوال اقتصادی …………………………………………………………………. ۱9
ناممکن شدن اجرای تعهدات ……………………………………………………………. ۱9
فورس ماژور ……………………………………………………………………………… ۱9
شرایط عدم امکان اجرای قرارداد ……………………………………………………….. ۳5۱
شرایط ایجابی …………………………………………………………………………… ۳5۱
ممکن نبودن ……………………………………………………………………………. ۳5۱
قدرت بر تسلیم …………………………………………………………………………. ۳54
شرط قدرت بر تسلیم …………………………………………………………………… ۳57
زمان اعتبار قدرت بر تسلیم …………………………………………………………….. ۳59
شرایط سلبی ……………………………………………………………………………. ۳59
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………. 115
کتب …………………………………………………………………………………….. 115

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.