کتاب ضمانت‌ها و الزامات حقوقی مقابله با آلودگی‌های دور برد فرامرزی

کتاب ضمانت‌ها و الزامات حقوقی مقابله با آلودگی‌های دور برد فرامرزی

50,000 تومان

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

ناموجود

عنوان کتاب:

ضمانت‌ها و الزامات حقوقی مقابله با آلودگی‌های دور برد فرامرزی

(منطقه خاورمیانه)

 

مولف:

دکتر الهام حیدرزاده

 

 

فهرست
عنوان…………………………………………………………………………………………….. صفحه
فصل اول …………………………………………………………………………………………….. 11
مقدمه …………………………………………………………………………………………….. ۶۶
فصل دوم …………………………………………………………………………………………… 52
تعهد به حفاظت از محیط زیست در حقوق بین الملل ……………………………………………….. ۲۳
اصول حاکم بر حفاظت از محیط زیست در اسناد بین المللی …………………………………………….. ۲۳
اصل همکاری در حفاظت از محیط زیست ………………………………………………………………… ۲9
اعمال اصل جلوگیری )پیشگیری( در حفاظت از محیط زیست در قلمرو حقوق بین الملل ……………… ۵۰
اصل احتیاط در حفاظت از محیط زیست بین المللی …………………………………………………….. ۵۲
اصل مسوولیت مشترک اما متفاوت در نحوه تعیین خسارات وارده به محیط زیست ……………………… ۵۲
ماهیت و تنوع تعهدات زیست محیطی در قلمرو حقوق بین الملل ……………………………………. ۵۴
تنوع فزاینده تعهدات زیست محیطی در قلمرو حقوق بین الملل …………………………………………. ۵۳
اعتبار ذاتی تعهدات زیست محیطی ……………………………………………………………………….. ۵۳
نقض تعهدات مراقبت مقتضی در قلمرو حفاظت از محیط زیست و بروز آلودگیهای زیست محیطی ……. ۵9
نقض تعهدات در قلمرو حفاظت از محیط زیست و بروز آلودگیهای زیست محیطی …………………….. ۵۱
تعریف آلودگی …………………………………………………………………………………………….. ۵۱
نحوه صدور آلودگی ……………………………………………………………………………………….. ۴۰
وضعیت حقوقی صدور آلودگی …………………………………………………………………………….. ۴۶
معاهدات و ممنوعیت صدور ……………………………………………………………………………………. ۴۶
عرف بین المللی و ممنوعیت صدور ……………………………………………………………………………. ۴۳
فصل سوم …………………………………………………………………………………………… 21
مسئوولیت بین المللی ناشی از آلودگی محیط زیست ……………………………………………….. ۳۶
اصل مراقبت مقتضی و مسئولیت بین المللی ناشی از آلودگی محیط زیست ……………………………… ۳۶
آلودگیهای فرامرزی، معلول عدم مراقبت مقتضی در حفاظت از محیط زیست ……………………….. ۳۳
خسارات فرامرزی، سرآغاز بین المللی شدن مبارزه با آلودگیهای زیست محیطی ……………………….. ۳۱
دغدغههای جهانی آلودگیهای فرامرزی و نقض اصل مراقبت مقتضی ……………………………………. ۱۶
مسوولیت مشترک اما متفاوت، گامی بسوی مسوولیت اجتماعی …………………………………………. ۱۴
استانداردهای متفاوت: گامی در جهت تبعیض ……………………………………………………………. ۱۳
ارکان مسوولیت بین المللی در نقض تعهدات زیست محیطی ………………………………………… ۱۱
مسوولیت بین المللی دولت ناشی از نقض اصل مراقبت مقتضی: فاصله میان هنجارها و تاسیسات حقوقی ۱۶
شکل گیری رژیمهای خاص و نحو جبران خسارت در نقض تعهدات زیست محیطی ……………………. ۱۲
نحوه احراز مسوولیت بین المللی در ورود آلودگیهای زیست محیطی …………………………………… ۱۴
جایگاه دولت زیاندیده از خسارات زیست محیطی درنقض تعهد به مراقبت مقتضی …………………… ۱۱
رژیم حقوقی حاکم بر احراز مسوولیت به جهت عمل منع نشده ……………………………………… ۱۱
عرف، کلید حل معمای مسوولیت بین المللی دولتها در آلودگیهای زیست محیطی …………………… ۱9
پیش نویس طرح مسوولیت بین المللی دولتها در آلودگیهای زیست محیطی …………………………. ۱9
تاملی در دکترین مسوولیت مطلق ……………………………………………………………………….. 9۰
دورنمای کلی طرح کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسوولیت در آلودگی زیست محیطی ………. 9۵
چگونگی انتساب مسوولیت بین المللی در آلودگیهای زیست محیطی ناشی از نقض اصل مراقبت مقتضی 9۳
وجود رابطه سببیت میان بروز خسارت و طرح مسوولیت بین المللی ……………………………………. 9۱
انتساب آلودگی …………………………………………………………………………………………………. 9۱
جبران خسارت …………………………………………………………………………………………………. 9۱
مسایل شکلی مطرح در انتساب مسوولیت بین المللی در آلودگیهای زیست محیطی …………………… 99
ورود خسارت به مشترکات عمومی ……………………………………………………………………….. 9۱
رویه قضایی موجود ……………………………………………………………………………………….. 9۱
مسوولیت دولتها در اقدامات مخرب زیست محیطی ناشی از نقض اصل مراقبت مقتضی ……………….. ۱۰
مسوولیت کیفری ناشی از تخریب محیط زیست …………………………………………………….. ۱۲
فصل چهارم ………………………………………………………………………………………… 79
ممنوعیت آلودگی هوا)ریزگردها( : ایجاد همبستگی ملی و تعامل منطقهای در پرتو اصول عرفی و اصول کلی
………………………………………………………………………………………………… ۱۱
اصول عرفی راجع به آلودگی ناشی از آلودگی هوا)ریزگردها( …………………………………………….. ۱۱
اصول کلی حقوقی راجع به آلودگی ناشی از ریزگردها ………………………………………………. ۱9
اعمال حق نباید موجب اضرار به غیر شود ………………………………………………………………… ۱9
اصل استفاده غیرزیانبار از سرزمین …………………………………………………………………………….. ۱۱
بررسی تطبیقی اصل استفاده غیرزیان بار از سرزمین ………………………………………………………… ۶۰۰
نقش کنفرانس استکهلم و ریو در ارتقاء اصل استفاده غیرزیانبار از سرزمین …………………………………. ۶۰۲
کاربرد اصل در دعاوی بین المللی ……………………………………………………………………………. ۶۰۵
اصل پرداخت توسط آلوده کننده ………………………………………………………………………… ۶۰۵
اصلایجاد امنیت زیست محیطی ………………………………………………………………………… ۶۰۴
ایجاد تعامل منطقه خاورمیانه: جلوهای از ارزشهای مشترک یا منافع مشترک منطقه ………………. ۶۰۱
فصل پنجم …………………………………………………………………………………………. 111
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………….. ۶۶۶
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………. 119
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………….. ۶۶۱
منابع غیر فارسی ………………………………………………………………………………………… 120

 

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.