کتاب شبیه سازی و طراحی آنتن آرایه فازی پهن باند با نسبت گلبرگ اصلی به فرعی بهینه

کتاب شبیه سازی و طراحی آنتن آرایه فازی پهن باند با نسبت گلبرگ اصلی به فرعی بهینه

50,000 تومان

ناموجود

فهرست
عنوان ……………………………………………………………………………………… صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………… 3
فصل اول ……………………………………………………………………………… 21
آرایه فازی ……………………………………………………………………………….. 07
شیفت دهنده فاز ……………………………………………………………………….. 10
شیفت دهنده فاز خط تاخیری …………………………………………………………. 11
ملاحظات انتخاب شیفت دهنده فاز …………………………………………………….. 13
چرخش پرتو دیجیتال ………………………………………………………………….. 13
فصل دوم …………………………………………………………………………….. 10
تئوری و طراحی آنتن آرایه فازی بازتابی ………………………………………………… 13
فرمول برد راداری ……………………………………………………………………….. 13
محاسبه پارامترهای طراحی آنتن آرایه فازی …………………………………………… 71
آنتن آرایه فازی بازتابی …………………………………………………………………. 71
تشریح ساختار آنتن آرایه بازتابی ……………………………………………………….. 71
ساختار ساده شده آنتن تغذیه شیپوری ………………………………………………… 77
تئوری رادارهای ردگیر و روشهای مختلف ردیابی زاویه ای …………………………….. 76
اصول ردگیری زاویه …………………………………………………………………….. 76
تغذیه مونوپالس آنتن آرایه فازی مسطح ……………………………………………….. 79
ساختار بخش دیالکتریک به همراه ساختار تطبیق ……………………………………… 31
الگوریتم بهینه سازی توده ذرات ………………………………………………………… 36
فصل سوم ……………………………………………………………………………. 98
نتایج شبیه سازی ……………………………………………………………………….. 33
مراحل شبیه سازی ……………………………………………………………………… 33
نتیجه گیری …………………………………………………………………………….. 63
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………. 55
منابع …………………………………………………………………………………….. 55