کتاب سیاست خارجی امریکا پس از حادثه 11سپتامبر 2001 و تاثیرات آن بر افکار عمومی خاورمیانه

کتاب سیاست خارجی امریکا پس از حادثه 11سپتامبر 2001 و تاثیرات آن بر افکار عمومی خاورمیانه

50,000 تومان

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

ناموجود

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………… 1
فصل اول ……………………………………………………………………………… 65
ایالات متحده آمریکا …………………………………………………………………….. 11
ماجرای فروریختن برجهای دوقلو و عواقب آن …………………………………………. 11
آیا برجهای دوقلو توسط دولت آمریکا منفجر شد؟ ……………………………………… 17
تشریح دروغ جنگی …………………………………………………………………….. 11
روزنه خروجی ساختمان ………………………………………………………………… 11
استدلال با مشاهده نوک هواپیما ……………………………………………………….. 10
سفر خانواده بن لادن پس از یازده سپتامبر، با هواپیمای کاخ سفید! …………………… 11
نقش مشکوک اسرائیلی ها در حوادث یلزده سپتامبر …………………………………… 11
دیدگاه ساموئل هانینتگتون درباره برخورد تمدن ها ……………………………………. 12
) لایحه بودجه نظامی آمریکا ) 1003 ……………………………………………………. 11
اقتصاد جنگی …………………………………………………………………………… 17
بررسی سوابق مداخله های نظامی و سیاسی آمریکا در جهان ………………………….. 11
تهدید هسته ای آمریکا علیه هفت کشور جهان ………………………………………… 33
تحلیل استراتژی آمریکا پس از یازده سپتامبر ………………………………………….. 32
تاثیرات حوادث 11 سپتامبر 1001 میلادی ……………………………………………. 20
یازده سپتامبر و جهانی شدن ……………………………………………………………….. 20
نقش سازمان تجارت جهانی …………………………………………………………………. 21
بازگشت اهمیت دولتها ……………………………………………………………………… 21
امنیت مواد هسته ای ……………………………………………………………………….. 23
تأثیر بر پویش گسترشو تکثیر هسته ای ……………………………………………………. 22
تأثیر بر سیاستهای بازدارندگی هسته ای غرب ……………………………………………… 21
مناظره در مورد استفاده ایالات متحده از سلاحهای هسته ای ……………………………… 21
مناظره در مورد استراتژی بازدارندگی ………………………………………………………. 21
مناظره دکترین هسته ای …………………………………………………………………… 21
فصل دوم ……………………………………………………………………………… 56
خاور میانه ……………………………………………………………………………….. 11
تعریف منطقه …………………………………………………………………………… 11
افغانستان ……………………………………………………………………………….. 11
بررسی موقعیت جغرافیائی طبیعی، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی افغانستان ………….. 11
جغرافیای طبیعی ……………………………………………………………………………. 11
رودها و آبها …………………………………………………………………………………. 12
جغرافیای انسانی ……………………………………………………………………………. 11
زبان و زبان پشتو ……………………………………………………………………………. 11
نام افغان …………………………………………………………………………………….. 17
نژادها و قبایل – …………………………………………………………………………….. 17
مسائل و مشکلات اجتماعی فرهنگی – ……………………………………………………… 11
علل بحران افغانستان …………………………………………………………………… 11
ظهور طالبان ……………………………………………………………………………. 11
زمینه های ظهور ……………………………………………………………………………. 11
بی ثباتی سیاسی و جنگ داخلی پس از خروج شوروی …………………………………….. 11
بحران اقتصادی، فقر فرهنگی و نفوذ پایدار سنت های مذهبی ……………………………… 13
تداوم سنت های مذهبی و تاثیر آموزشها در مدارس مذهبی ………………………………. 12
عوامل قومی در رشد طالبان ………………………………………………………………… 12
عوامل منطقه ای پیدایش و رشد طالبان ……………………………………………….. 11
نقش پاکستان در ظهور طالبان ……………………………………………………………… 11
نقش جمعیت العلمای اسلام پاکستان و رشد ظهور طالبان …………………………………. 11
نقش عربستان در ظهور طالبان ……………………………………………………………… 17
عوامل بین المللی مؤثر در ظهور طالبان ………………………………………………… 11
روسیه و موقعیت افغانستان …………………………………………………………………. 11
انگلستان ………………………………………………………………………………… 71
سازمان ملل متحد ………………………………………………………………………. 72
نظام سیاسی طالبان …………………………………………………………………………. 71
اندیشه سیاسی طالبان ………………………………………………………………………. 71
طالبان و حقوق زنان ………………………………………………………………………… 71
مواد مخدر …………………………………………………………………………………… 71
جمع بندی ……………………………………………………………………………… 10
تاریخ عراق ………………………………………………………………………………. 11
تاریخ باستان ……………………………………………………………………………. 11
شکلگیری عراق امروزی …………………………………………………………………. 11
مردم ………………………………………………………………………………………… 11
تحکیم قدرت حزب بعث عراق ………………………………………………………………. 17
جغرافیا ………………………………………………………………………………………. 11
تقسیمات کشوری ………………………………………………………………………. 11
استانهای عراق ………………………………………………………………………….. 11
زمینه های تهاجم علیه عراق …………………………………………………………… 13
الف( زمینه های داخلی ……………………………………………………………………… 13
ب( زمینه های خارجی …………………………………………………………………. 11
ایران …………………………………………………………………………………… 100
ترکیه ………………………………………………………………………………….. 101
حمله به عراق از منظر جامعه شناختی )با تکیه به مقوله آزادی( …………………….. 101
تسلیحات عراق ………………………………………………………………………… 102
استفاده عراق از سلاح شیمیایی بر علیه مردم شهر حلبچه ……………………………….. 102
صنایع مرگ آفرین ……………………………………………………………………. 101
مشخصات موشک های اسکاد عراق …………………………………………………… 111
استتار موشک های اسکاد …………………………………………………………….. 111
فصل سوم …………………………………………………………………………… 660
تروریسم ………………………………………………………………………………… 117
انواع تروریسم …………………………………………………………………………. 117
گروه های تروریستی در جهان ………………………………………………………… 117
ابهام در تعریف مصادیق تروریسم …………………………………………………….. 111
رابطه بین تروریسم در آمریکا و سیاست خارجی آمریکا ……………………………… 111
حمله نظامی به افغانستان: حل معضل تروریسم یا تشدید آن؟ ………………………. 110
ائتلاف جهانی و مبارزه با تروریسم ……………………………………………………. 111
نتیجه گیری …………………………………………………………………………… 111
فصل چهارم …………………………………………………………………………. 665
ایران و آمریکا در جهان پس از یازده سپتامبر ………………………………………….. 111
نتیجه گیری …………………………………………………………………………… 111
پیشنهادات …………………………………………………………………………….. 131
منابع و مآخذ …………………………………………………………………….. 635
منابع ……………………………………………………………………………………. 131
منابع فارسی …………………………………………………………………………… 131
منابع غیر فارسی ……………………………………………………………………… 137
ضمایم ………………………………………………………………………………….. 131

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر