کتاب زمانبندی و اعتماد در رایانش ابری با الگوریتم چند هدفع MO-PSO

کتاب زمانبندی و اعتماد در رایانش ابری با الگوریتم چند هدفع MO-PSO

50,000 تومان

ناموجود

فهرست
عنوان ……………………………………………………………………………………… صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………… 3
فصل اول ……………………………………………………………………………… 71
سیستمهای توزیعی ……………………………………………………………………… 31
محاسبات خوشهای ……………………………………………………………………… 38
محاسبات توری …………………………………………………………………………. 33
رایانش ابری …………………………………………………………………………….. 33
میان ابر …………………………………………………………………………………. 11
سطوح و سروی های مختلف رایانش ابری …………………………………………….. 11
تجرید ……………………………………………………………………………………….. 11
مجازیسازی ………………………………………………………………………………… 10
انواع ابر ………………………………………………………………………………….. 10
مدل NIST ………………………………………………………………………………….. 10
مدلهای سروی ……………………………………………………………………….. 10
مدل گسترش …………………………………………………………………………… 11
معماری رایانش ابری ……………………………………………………………………. 11
مزایا و معایب استفاده از رایانش ابری ………………………………………………….. 11
مزایا …………………………………………………………………………………………. 11
معایب ……………………………………………………………………………………….. 10
فصل دوم …………………………………………………………………………….. 53
مجازی سازی ……………………………………………………………………………. 10
مفهوم مجازی سازی ……………………………………………………………………. 13
مزایای مجازی سازی ……………………………………………………………………. 11
سطوح مجازی سازی ……………………………………………………………………. 18
روشهای مجازی سازی سرور ……………………………………………………………. 18
تاریخچه EMO و روش های غیر نخبه گرایی ……………………………………………. 01
روش های نخبه گرایی ……………………………………………………………………. 08
الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب نخبه گرا یا NSGA-II ………………………… 03
یک رویکرد مرتب سازی نامغلوب سریع ………………………………………………… 03
تخمین تراکم ……………………………………………………………………………. 01
عملگر مقایسه ازدحامی …………………………………………………………………. 01
حلقه ی اصلی الگوریتم ………………………………………………………………….. 01
بهینه سازی گروه ذرّات …………………………………………………………………. 00
روش اولیه PSO ………………………………………………………………………… 03
الگوریتم حل PSO ……………………………………………………………………… 01
تصحیح رابطهی اولیه …………………………………………………………………… 01
تحلیل پارامترها …………………………………………………………………………. 08
الگوریتم گروه ذرات چندهدفه ………………………………………………………….. 03
فصل سوم ……………………………………………………………………………. 15
معماری سروی گرا ……………………………………………………………………… 31
SOAP ………………………………………………………………………………….. 31
WSDL ………………………………………………………………………………….. 30
OWL …………………………………………………………………………………… 30
طراحی شی گرایی ………………………………………………………………………. 30
تجرید یا چکیده سازی …………………………………………………………………. 30
پنهان سازی جزئیات یا محصورسازی …………………………………………………… 30
واحدبندی ……………………………………………………………………………….. 33
سلسله مراتب ……………………………………………………………………………. 33
مکاشفه های نگاشت ……………………………………………………………………… 33
حریصانه سریع یا حداقل زمان تکمیل ) MCT ) …………………………………………. 33
انتساب با هدایت کاربر یا حداقل زمان اجرا) MET ) …………………………………….. 33
الگوریتم ر اه گزینی ………………………………………………………………………. 17
الگوریتم Min-Min …………………………………………………………………….. 17
الگوریتم Max-Min …………………………………………………………………….. 13
سافریج ………………………………………………………………………………….. 11
استراتژی و الگوریتم زمانبندی …………………………………………………………. 11
الگوریتم First-Come-First-Served …………………………………………………. 11
الگوریتم زمانبندی لیست ………………………………………………………………. 11
الگوریتم زمانبندی مبتنی بر سطح ……………………………………………………… 11
کارهای انجام شده ………………………………………………………………………. 10
فصل چهارم ………………………………………………………………………….. 11
مجازی سازی منابع ……………………………………………………………………… 11
منابع در مرکز داده ……………………………………………………………………… 18
انتخاب سروی در مرکز داده ………………………………………………………….. 13
رویکرد انتخاب سروی …………………………………………………………………. 87
محاسبه ی کیفیت سروی در سروی های ترکیبی ………………………………….. 83
مدل سازی بهینه چندهدفه در زمانبندی منابع …………………………………………. 81
خصیصههای کیفیت سروی …………………………………………………………… 80
مدل انتخاب سروی ترکیبی …………………………………………………………… 83
راه حل بهینه سازی انتخاب سروی …………………………………………………… 81
الگوریتم انبوه ذرات چند هدفه …………………………………………………………. 88
روش کدگذاری …………………………………………………………………………. 88
اهداف و توابع برازندگی …………………………………………………………………. 83
فصل پنجم ……………………………………………………………………………. 87
مدل منابع در رایانش ابری ……………………………………………………………… 33
مدل برنامهی کاربردی ………………………………………………………………….. 31
شبیهسازی آزمایش اول …………………………………………………………………….. 31
شبیهسازی الگوریتم بهینهسازی پیشنهادی ………………………………………….. 371
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………… 771
منابع ……………………………………………………………………………………. 371
منابع فارسی …………………………………………………………………………… 371
منابع غیر فارسی ……………………………………………………………………… 107