کتاب رویکرد خریداران کالای لوکس

کتاب رویکرد خریداران کالای لوکس

50,000 تومان

ناموجود

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………… 3
فصل اول ……………………………………………………………………………… 61
فرایند خرید ……………………………………………………………………………… 15
فرایند خرید سنتی ……………………………………………………………………… 15
رفتار مصرف کننده ……………………………………………………………………… 13
چگونه یک کالا و یا خدمت اکتساب، مصرف و دور انداخته می شود؟ …………………. 61
رفتار خرید مصرف کننده ……………………………………………………………….. 66
فصل دوم …………………………………………………………………………….. 61
تصمیم گیری درباره خرید ………………………………………………………………. 65
آمیزه بازاریابی، فنون و شیوه های بازاریابی …………………………………………….. 65
آمیزه بازاریابی از دیدگاه مشتری ……………………………………………………….. 61
خصوصیات فردی موثر در رفتار مصرف کننده …………………………………………. 61
فصل سوم ……………………………………………………………………………. 68
عوامل مؤثر بر تصمیمات خرید مصرف کنندگان ……………………………………….. 63
عوامل فرهنگی اجتماعی و گروهی – ………………………………………………………… 63
عوامل اجتماعی ……………………………………………………………………………… 61
عوامل شخصی ………………………………………………………………………………. 11
عوامل روانی …………………………………………………………………………………. 13
فصل چهارم …………………………………………………………………………. 10
فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کننده ……………………………………………….. 51
گرایش خریدار ………………………………………………………………………….. 53
ارزش ………………………………………………………………………………………… 38
کارایی ……………………………………………………………………………………….. 31
مقدار ………………………………………………………………………………………… 31
تنوع …………………………………………………………………………………………. 31
مزایا …………………………………………………………………………………………. 36
مروری بر مفاهیم تصویر محصول ………………………………………………………. 36
انواع تصویر ………………………………………………………………………………. 33
تصویر علامت تجاری ………………………………………………………………………… 33
تصویر محصول ………………………………………………………………………………. 31
تصویر تداعی کننده …………………………………………………………………………. 31
تصویر استفاده کننده ……………………………………………………………………….. 31
تصویر استفاده ………………………………………………………………………………. 31
تصویر ذهنی …………………………………………………………………………….. 30
موقعیت …………………………………………………………………………………. 33
معنا ……………………………………………………………………………………… 33
فصل پنجم ……………………………………………………………………………. 06
پیشینه …………………………………………………………………………………… 11
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………. 01
منابع …………………………………………………………………………………….. 15
منابع فارسی …………………………………………………………………………….. 15
منابع غیر فارسی ……………………………………………………………………….. 77