کتاب راهنمای درمانگران: تلفیق درمان شناختی-رفتاری با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

کتاب راهنمای درمانگران: تلفیق درمان شناختی-رفتاری با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

50,000 تومان

ناموجود

فهرست

مقدمه
بخش اول
غلبه بر موانع شناختی برای دستیابی به زندگی ارزشمند
فصل 1۱ 1
تلفیق درمانِ شناختی رفتاری با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد –
فصل 2۹ 2
گریختن از دامهای زبان
فصل ۶۱ ۱
ارتقای تکنیکهای درمان شناختی رفتاری سنتی –
فصل ۹۸ ٤
رهایی از خود برای کشف خود

بخش دوم
حرکت به سمت پذیرش و اقدام
1۱۹ فصل ٥
چگونه گمانهای فلسفی، زندگی ما را شکل میدهند؟
فصل 12۱ ۶
امکان پذیرش افراطی
فصل 1٥1 ٧
ارزشها و تعهد
فصل 1۸۹ ۸
ارتقای هوش هیجانی
مؤخره 2۱۶
ضمیمة اول 2۱٧
راهنمای جستوجوی در خود برای درمانگر
ضمیمة دوم 221
اصول رفتاری درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد –
منابع 119