کتاب رابطه سرمایه روانشناختی با عملکرد سازمانی

کتاب رابطه سرمایه روانشناختی با عملکرد سازمانی

50,000 تومان

ناموجود

فهرست
عنوان ……………………………………………………………………………………… صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………… 3
فصل اول ……………………………………………………………………………… 51
فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………. 00
اهمیت فرهنگ سازمانی ………………………………………………………………… 07
ویژگیهای فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………… 07
مدل های فرهنگ سازمانی ………………………………………………………………. 06
فاصله قدرت …………………………………………………………………………………. 03
فرد گرایی/ جمع گرایی ……………………………………………………………………… 03
مردگرایی/ زن گرایی ………………………………………………………………………… 01
پرهیز از عدم اطمینان ………………………………………………………………………. 00
مدل شاین …………………………………………………………………………………… 00
مدل هندی ………………………………………………………………………………….. 00
فرهنگ قدرت ……………………………………………………………………………….. 06
فرهنگ نقش ………………………………………………………………………………… 06
فرهنگ وظیفه ………………………………………………………………………………. 06
فرهنگ شخص ………………………………………………………………………………. 06
مدل دنیسون ………………………………………………………………………………… 06
رسالت ………………………………………………………………………………………. 00
اهداف و مقاصد ……………………………………………………………………………… 03
چشم انداز …………………………………………………………………………………… 03
درگیر شدن …………………………………………………………………………………. 03
سازگاری …………………………………………………………………………………….. 07
عوامل تأثیرگذار بر فرهنگ سازمانی ……………………………………………………. 61
عوامل مؤثر در حفظ و نگهداری فرهنگ یک سازمان ………………………………….. 61
فصل دوم …………………………………………………………………………….. 99
انواع فرهنگ سازمان …………………………………………………………………….. 66
فرهنگ در سازمان های بالغ ……………………………………………………………. 66
دیدار فرهنگها …………………………………………………………………………… 60
دامهای فرهنگی، توهم شناخت یکدیگر ………………………………………………… 63
اجزاء فرهنگ سازمان …………………………………………………………………… 67
سطوح فرهنگ سازمانی ………………………………………………………………… 63
شیوه های آشنا شدن با فرهنگ سازمانی ………………………………………………. 63
کارکرد فرهنگ سازمان …………………………………………………………………. 60
تغییر فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………. 60
فصل سوم ……………………………………………………………………………. 51
سرمایه روانشناختی ……………………………………………………………………… 60
تجزیه و تحلیل ابعاد سرمایه روانشناختی ………………………………………………. 63
یک سری نظریه های قدرتمند علمی نیو ز از سورما یه روانشوناخت ی و اثورات فووق العواده آن
حمایت میکنند …………………………………………………………………………. 63
کاربردهای سرمایه روانشناختی …………………………………………………………. 01
سرمایه روانشناختی و حفظ و نگهداری کارکنان ……………………………………….. 06
سرمایه روانشناختی و خلق مزیت رقابتی پایدار ………………………………………… 00
فصل چهارم ………………………………………………………………………….. 13
مفهوم و تعریف عملکرد …………………………………………………………………. 03
دیدگاه هو …………………………………………………………………………………… 03
دیدگاه آرمسترانگ ………………………………………………………………………….. 03
دیدگاه تانگن ………………………………………………………………………………… 03
دیدگاه مولین ……………………………………………………………………………….. 31
ماهیت و تعریف عملکرد سازمانی ………………………………………………………. 31
طرح ریزی عملکرد ………………………………………………………………………….. 31
سطوح عملکرد سازمانی …………………………………………………………………….. 30
مدیریت عملکرد …………………………………………………………………………….. 30
اندازه گیری عملکرد …………………………………………………………………………. 30
رویکرد عینی سنجش عملکرد ………………………………………………………………. 36
رویکرد ذهنی سنجش عملکرد ………………………………………………………………. 36
شاخص های سنجش عملکرد ……………………………………………………………….. 36
عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی …………………………………………………………. 30
دیدگاه توریک و مک گیون …………………………………………………………………. 33
فصل پنجم …………………………………………………………………………… 79
مطالعات انجام شده ……………………………………………………………………… 76
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………….. 05
منابع …………………………………………………………………………………….. 60
منابع فارسی …………………………………………………………………………….. 60
منابع غیر فارسی ……………………………………………………………………….. 84