کتاب دارورسانی هدفمند از دیدگاه دینامیک مولکولی

کتاب دارورسانی هدفمند از دیدگاه دینامیک مولکولی

50,000 تومان

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

ناموجود

عنوان کتاب:

دارورسانی هدفمند از دیدگاه دینامیک مولکولی

 

مولف:

مهندس محمد خدری

 

 

 

فهرست
عنوان ……………………………………………………………………………. صفحه
فصل اول ……………………………………………………………………………. 13
سنتز نانو ذرات در مقیاس نانو و میکرو ………………………………………………… ۱۳
مقدمه …………………………………………………………………………………. ۱۳
سنتز نانو ذرات ………………………………………………………………………… ۱6
نانو ذرات معدنی ……………………………………………………………………….. ۱6
ذرات بر پایه سیلیکا ……………………………………………………………………. ۱۷
ذرات معدنی بر پایه غیر سیلیکا …………………………………………………………. 2۳
نانو ذرات نیمهرسانا …………………………………………………………………….. ۳۰
ذرات هسته-پوسته معدنی-آلی …………………………………………………………. ۳۱
نانو ذرات آلی …………………………………………………………………………… ۳۵
فصل دوم …………………………………………………………………………… 41
دارورسانی هدفمند در درمان سرطان ………………………………………………….. 4۱
مقدمه …………………………………………………………………………………. 4۱
پلیمرهای مورداستفاده در رهایش دارو در درمان سرطان ………………………………. 4۷
پلیمرهای طبیعی ………………………………………………………………………. 4۹
دکستران ………………………………………………………………………………. 4۹
کیتوسان ……………………………………………………………………………….. ۵۰
ژلاتین …………………………………………………………………………………. ۵۱
پلیمرهای مصنوعی …………………………………………………………………….. ۵۱
پلیاتیلن گلایکول ………………………………………………………………………. ۵۱
پلی وینیل پیرولیدین …………………………………………………………………… ۵2
پلی وینیل الکل ………………………………………………………………………… ۵۳
پلی لاکتیک گلایکولیک اسید …………………………………………………………… ۵4
لیگاندهای مورداستفاده در رهایش دارو در درمان سرطان ……………………………… ۵۵
پپتیدها ………………………………………………………………………………… ۵۵
ویتامین B2 ……………………………………………………………………………. ۵۷
فصل سوم …………………………………………………………………………… 61
پیشینه ی استفاده از لیگاند ها و دارو ها ………………………………………………. 6۱
مقدمه …………………………………………………………………………………. 6۱
استفاده از سامانههای ریز سیال برای دارورسانی هدفمند ………………………………. 6۵
اهداف شبیه سازی ……………………………………………………………………… 6۹
فصل چهارم ……………………………………………………………………….. 73
شبیه سازی دینامیک مولکولی ………………………………………………………… ۷۳
مقدمه …………………………………………………………………………………. ۷۳
شروع شبیه سازی ………………………………………………………………………. ۷۵
تنظیم دمای سیستم ……………………………………………………………………. ۷6
تنظیم فشار سیستم و ایجاد حالت تعادل ………………………………………………… ۷6
مرحله ی اصلی شبیه سازی …………………………………………………………….. ۷6
بررسی و آنالیز های شبیه سازی ………………………………………………………… ۷6
تفاوت شبیه سازی دینامیک مولکولی و کار آزمایشگاهی …………………………………. 8۰
فصل پنجم ………………………………………………………………………….. 81
نتایج شبیهسازی دینامیک مولکولی ……………………………………………………. 8۱
مقدمه …………………………………………………………………………………. 8۱
روش و الگوریتم های شبیه سازی ……………………………………………………… 82
اعتبار سنجی …………………………………………………………………………… ۹۰
معرفی نرم افزار گرومکس ………………………………………………………………. ۹۱
شبیهسازی مولکولی ……………………………………………………………………. ۹2
شبیهسازی نانو ذرات در حالت بالک …………………………………………………….. ۹۳
شبیهسازی مولکولی سنتز نانو ذرات در سامانههای ریز سیال …………………………… ۱۰4
شبیه سازی با پلیمر PLGA-PEG-RGD ……………………………………………… ۱۱۱
مقایسه ی اتصال ویتامین B2 در پلیمر PLGA-PEG-RF از جایگاه ۳ و ۱۰ …………….. ۱۱6
تاثیر نانو ذرات 2 بعدی بر افزایش پایداری نانو حامل …………………………………… ۱2۱
نتایج و تحلیل ها ……………………………………………………………………… ۱2۱
آنالیز شعاع ژیراسیون …………………………………………………………………. ۱2۱
آنالیز تعداد پیوند هیدروژنی …………………………………………………………… ۱2۷
آنالیز RDF …………………………………………………………………………… ۱2۹
آنالیز SASA …………………………………………………………………………. ۱۳2
آنالیز انرژی …………………………………………………………………………… ۱۳۵
فصل ششم ……………………………………………………………………….. 145
جمعبندی و نتیجهگیری …………………………………………………………….. ۱4۵
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………. 149

منابع لاتین ………………………………………………………………………….. 149

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.