کتاب حسابداری دولتی

کتاب حسابداری دولتی

50,000 تومان

ناموجود

فهرست
عنوان……………………………………………………………………………………… صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………… 3
فصل اول ………………………………………………………………………………. 69
مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی ……………………………………….. 19
تعریف حسابداری دولتی ………………………………………………………………… 19
مشخصات یک موسسه دولتی ………………………………………………………….. 19
مقایسه حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی ……………………………………….. 13
کاربرد حسابداری دولتی ………………………………………………………………… 12
استفاده کنندگان حسابداری دولتی …………………………………………………….. 13
اهداف گزارشگری مالی دولتی ………………………………………………………….. 71
فصل دوم …………………………………………………………………………….. 79
مبناهای حسابداری ……………………………………………………………………… 79
مبانی حسابداری ………………………………………………………………………… 79
مبنای نقدی …………………………………………………………………………….. 73
مبنای تعهدی …………………………………………………………………………… 73
مبنای تعهدی تعدیل شده ………………………………………………………………….. 72
مبنای نقدی تعدیل شده ……………………………………………………………………. 71
نقش حسابداری تعهدی در ایفای مسئولیت پاسخگویی ……………………………….. 61
نقش حسابداری تعهدی در ارتقای شفافیت، بهره وری،کارایی و کاهش فساد …………. 61
فصل سوم ……………………………………………………………………………. 59
بودجه بندی ……………………………………………………………………………… 69
کنترل بودجه ……………………………………………………………………………. 69
مفهوم کارایی و اثر بخشی در بودجه ……………………………………………………. 69
مراحل اساسی در تهیه بودجه بر مبنای صفر …………………………………………… 63
تصمیم در ساخت یا خرید ………………………………………………………………….. 63
نقطه سر به سر ……………………………………………………………………………… 63
حسابداری بهای تمام شده ………………………………………………………………….. 63
مراکز هزینه …………………………………………………………………………….. 63
شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی …………………………………………… 71
ارتباط حسابداری، بودجه و پاسخگویی …………………………………………………. 77
شرایط لازم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجهای …………………………… 76
فصل چهارم ………………………………………………………………………….. 59
سیستم حساب های ملی ………………………………………………………………… 79
سیستم آمارهای مالی دولت ……………………………………………………………. 73
صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت ………………………………. 72
تغییر نظام بودجهریزی در ایران ………………………………………………………… 71
فصل پنجم …………………………………………………………………………… 55
شناخت حسابرسان ……………………………………………………………………… 91
حسابرسی دولتی ……………………………………………………………………….. 97
سیر تحول تاریخی دیوان محاسبات کشور ……………………………………………… 97
نحوه رسیدگی ممیزین دیوان مزبور” سندرسی” بر اساس رعایت قوانین و مقررات موضوعه
97
برنامه حسابرسی سنتی …………………………………………………………………. 92
ساختار نظارت در نظام اداری و مالی کشور …………………………………………….. 39
ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی ناظر در سطح کشور ………………………………. 21
حسابداری و حسابرسی دولتی و ارتباط آنها با پاسخگویی ……………………………… 26
تحولات حسابداری بخش عمومی ………………………………………………………. 23
تجربه برخی کشورها در پیاده سازی حسابداری تعهدی ……………………………….. 22
حسابداری بر مبنای تعهدی در مقابل حسابداری بر مبنای نقدی ……………………… 11
مزایای حسابداری تعهدی ………………………………………………………………. 17
معایب و مخاطرات پذیرش حسابداری تعهدی …………………………………………. 17
فصل ششم …………………………………………………………………………… 92
موانع و چالشهای بکارگیری حسابداری تعهدی ………………………………………… 12
دلایل استفاده دولت ها از سیستم تعهدی ……………………………………………… 13
ضرورت به کارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی ……………………………… 31
فصل هفتم …………………………………………………………………………… 59
تحولات حسابداری دولتی ……………………………………………………………….. 39
جریان تحولات نظام پاسخگویی ایران ………………………………………………….. 39
چالش های اجرای حسابداری تعهدی و راه حلهای این چالشها ………………………. 31
حسابداری تعهدی در ایران و جایگاه آن در سیاستهای اقتصادی کشور ……………… 111
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………… 609
منابع …………………………………………………………………………………… 119
منابع فارسی …………………………………………………………………………… 119
منابع غیر فارسی ……………………………………………………………………… 107