کتاب تاثیر یادگیری سازمانی و خلاقیت سازمانی بر نوآوری سازمانی

کتاب تاثیر یادگیری سازمانی و خلاقیت سازمانی بر نوآوری سازمانی

50,000 تومان

ناموجود

فهرست
عنوان ……………………………………………………………………………………… صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………… 3
فصل اول ……………………………………………………………………………… 61
یادگیری سازمانی ………………………………………………………………………… 28
سیر تاریخی موضوع …………………………………………………………………….. 23
انواع یادگیری سازمانی ………………………………………………………………….. 29
تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده ………………………………………….. 12
فرآیند یادگیری سازمانی ……………………………………………………………….. 12
کسب دانش …………………………………………………………………………………. 12
توزیع اطلاعات ………………………………………………………………………………. 12
تفسیر اطلاعات ……………………………………………………………………………… 12
حافظه ی سازمانی …………………………………………………………………………… 12
رویکردهای یادگیری سازمانی ………………………………………………………….. 11
رویکرد فنی …………………………………………………………………………………. 11
رویکرد اجتماعی …………………………………………………………………………….. 11
انواع یادگیری سازمانی ………………………………………………………………….. 14
یادگیری انطباقی ……………………………………………………………………………. 18
یادگیری پیش بینی کننده ………………………………………………………………….. 18
یادگیری ثانویه ………………………………………………………………………………. 13
یادگیری عملی ………………………………………………………………………………. 13
سطوح یادگیری سازمانی ……………………………………………………………….. 13
یادگیری فردی ………………………………………………………………………………. 13
یادگیری تیمی و گروهی ……………………………………………………………………. 11
یادگیری فرابخشی …………………………………………………………………………… 11
یادگیری سازمانی ……………………………………………………………………………. 11
متغیر های موثر بر یادگیری سازمان ……………………………………………………. 19
ساختار ………………………………………………………………………………………. 19
محیغ ……………………………………………………………………………………….. 19
تکنولوژی ……………………………………………………………………………………. 13
فصل دوم ……………………………………………………………………………… 16
خلاقیت سازمانی ………………………………………………………………………… 62
مفهوم خلاقیت ………………………………………………………………………….. 61
نقش و اهمیت خلاقیت …………………………………………………………………. 66
درجه یا سطوح خلاقیت ………………………………………………………………… 64
مؤلفه های خلاقیت …………………………………………………………………….. 68
رابطه خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی …………………………………………………….. 61
تفاوت خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی ……………………………………………………. 69
مدلهای فرایند خلاقیت …………………………………………………………………. 63
مدل والاس ………………………………………………………………………………….. 63
مدل روسمن ………………………………………………………………………………… 63
مدل اسبورن ………………………………………………………………………………… 42
مدل آمابیل ………………………………………………………………………………….. 42
مدل پلسک ………………………………………………………………………………….. 42
خصوصیت افراد خلاق و نوآور ………………………………………………………….. 42
ویژگی سازمانهای خلاق ………………………………………………………………… 44
تبیین مفهوم خلاقیت سازمانی …………………………………………………………. 48
موانع خلاقیت و نوآوری در سازمان ها …………………………………………………. 43
عوامل رشد خلاقیت و نوآوری در سازمان ………………………………………………. 49
فصل سوم ……………………………………………………………………………. 11
نوآوری سازمانی …………………………………………………………………………. 86
تعریف نوآوری …………………………………………………………………………… 84
نوآوری سازمانی …………………………………………………………………………. 89
تاریخچه نوآوری سازمانی ……………………………………………………………….. 32
سنخ شناسی نوآوری سازمانی ………………………………………………………….. 32
نوآوری و یادگیری سازمانی …………………………………………………………….. 31
مؤلفه های اصلی رهبری نوآوری سازمانی ………………………………………………. 34
عوامل مؤثر بر شکل گیری نوآوری سازمانی …………………………………………….. 33
فصل چهارم ………………………………………………………………………….. 18
مراحل فرایند نوآوری سازمانی ……………………………………………………………. 33
مدل های نوآوری سازمانی ……………………………………………………………… 12
) مدل یادگیری یکپارچه در خلق نوآوری چهارباغی و نیومن ) 2333 …………………… 16
دیدگاه های نوآوری سازمانی ……………………………………………………………. 14
موانع خلاقیّت و نوآوری ………………………………………………………………… 11
موانع و مشکلات تغییر و نوآوری در سازمان ها ………………………………………… 13
نقش و مسؤولیّت مدیران آموزش و پرورش در فرایند تغییر و نوآوری …………………. 92
فصل پنجم …………………………………………………………………………… 91
مطالعات انجام شده در داخل …………………………………………………………… 96
مطالعات انجام شده در کشورهای خارجی ……………………………………………… 32
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………. 81
منابع …………………………………………………………………………………….. 38
منابع فارسی …………………………………………………………………………….. 38
منابع غیر فارسی ……………………………………………………………………… 104