کتاب تاثیر نوسان های نرخ ارز بر عملکرد سیستم بانکی ایران

کتاب تاثیر نوسان های نرخ ارز بر عملکرد سیستم بانکی ایران

50,000 تومان

ناموجود

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………… 1
فصل اول ……………………………………………………………………………… 10
نرخ ارز …………………………………………………………………………………… 46
انواع نرخ ارز …………………………………………………………………………….. 41
نظریههای نرخ ارز ………………………………………………………………………. 43
نااطمینانی نرخ ارز ………………………………………………………………………. 94
عوامل مؤثر بر نوسانهای نرخ ارز ………………………………………………………. 99
فصل دوم …………………………………………………………………………….. 62
کارکرد بانک و مؤسسات پولی …………………………………………………………… 90
جایگاه سیستم بانکی در نظام مالی ایران ………………………………………………. 91
انواع عملیات بانکی در رابطه با پول ملی یا ارز …………………………………………. 99
بانکداری داخلی ……………………………………………………………………………… 99
بانکداری بینالمللی)خارجی( ……………………………………………………………….. 64
شاخ های ارزیابی عملکرد بانکها …………………………………………………….. 61
کفایت سرمایه ……………………………………………………………………………….. 61
کیفیت داراییها …………………………………………………………………………….. 63
کیفیت مدیریت ……………………………………………………………………………… 14
درآمدها ……………………………………………………………………………………… 19
نقدینگی …………………………………………………………………………………….. 16
فصل سوم ……………………………………………………………………………. 52
تأثیر نوسانهای نرخ ارز بر عملکرد بانکی ……………………………………………….. 10
تأثیر نوسانهای نرخ ارز بر رفتار و عملکرد سپردهگذاران ………………………………. 13
تأثیر نوسانهای نرخ ارز بر رفتار و عملکرد تسهیلات گیرندگان ……………………….. 04
انواع ریسکهای بانکها در رابطه با نوسانهای نرخ ارز ………………………………… 00
ریسک تبدیل ……………………………………………………………………………….. 00
ریسک معاملاتی …………………………………………………………………………….. 01
ریسک اعتباری ……………………………………………………………………………… 01
ریسک نرخ بهره …………………………………………………………………………….. 33
ریسک نقدینگی …………………………………………………………………………….. 39
ریسک نرخ تورم …………………………………………………………………………….. 31
ریسک اقتصادی …………………………………………………………………………….. 31
فصل چهارم ………………………………………………………………………….. 18
اثر سایر متغیرها بر عملکرد بانکی ………………………………………………………… 33
اندازه بانک و عملکرد بانکها ……………………………………………………………….. 33
تولید ناخال داخلی و عملکرد بانکها ……………………………………………………… 13
هزینههای دولتی و عملکرد بانکها …………………………………………………………. 19
نرخ وام و عملکرد بانکها …………………………………………………………………… 16
فصل پنجم …………………………………………………………………………… 02
مروری بر مطالعات گذشته ………………………………………………………………. 10
مطالعات خارجی …………………………………………………………………………….. 10
مطالعات داخلی …………………………………………………………………………. 13
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………. 92
منابع …………………………………………………………………………………….. 90
منابع فارسی …………………………………………………………………………….. 90
منابع غیر فارسی ……………………………………………………………………….. 90