کتاب تاثیر نوسانات سود جامع و خالص بر قیمت سهام

کتاب تاثیر نوسانات سود جامع و خالص بر قیمت سهام

50,000 تومان

ناموجود

فهرست
عنوان ……………………………………………………………………………………… صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………… 5
فصل اول ………………………………………………………………………………. 18
مفهوم سود و اهمیت آن …………………………………………………………………. 18
سود خالص ……………………………………………………………………………… 15
سود اقتصادی …………………………………………………………………………… 13
سود حسابداری …………………………………………………………………………. 99
مقایسه سود حسابداری و سود اقتصادی ……………………………………………….. 91
سود مستمر و غیر مستمر/ عملیاتی و غیرعملیاتی ……………………………………… 99
فصل دوم …………………………………………………………………………….. 23
سود جامع ……………………………………………………………………………….. 96
دیدگاه ی مرتبط با سود جامع …………………………………………………………. 95
نظریه مالکیت و نگهداشت سرمایه ……………………………………………………… 93
ضرورت گزارشگری سود جامع …………………………………………………………. 91
نوسان پذیری سود ……………………………………………………………………… 91
عوامل اقتصادی …………………………………………………………………………. 95
عوامل حسابداری ……………………………………………………………………….. 95
صورت های جریان نقدی ………………………………………………………………… 93
طبقه بندی جریانهای نقدی …………………………………………………………… 69
جریانهای نقدی عملیاتی ………………………………………………………………. 69
فصل سوم ……………………………………………………………………………. 33
ریسک ……………………………………………………………………………………. 66
انواع ریسک ……………………………………………………………………………… 65
ریسک ترازنامه ای ………………………………………………………………………. 68
ریسک عدم کفایت سرمایه ……………………………………………………………… 68
ریسک صورت سود و زیان ……………………………………………………………… 68
ریسک نرخ بازده ………………………………………………………………………… 63
ریسک بازار ……………………………………………………………………………… 63
قیمت سهام …………………………………………………………………………….. 61
فصل چهارم ………………………………………………………………………….. 30
روش اجرای مطالعه ……………………………………………………………………… 63
دسته بندی روش های مطالعه بر اساس هدف ………………………………………….. 63
مطالعه بنیادی ………………………………………………………………………….. 59
مطالعه کاربردی ………………………………………………………………………… 59
دسته بندی روش های مطالعه بر اساس نحوه گردآوری داده ها ………………………… 59
مطالعه توصیفی یا غیر آزمایشی شامل 8 دسته است: ………………………………….. 59
مطالعه همبستگی ………………………………………………………………………. 51
همبستگی دو متغیری: …………………………………………………………………. 51
تحلیل رگرسیون: ……………………………………………………………………….. 51
تحلیل کوواریانس: ………………………………………………………………………. 59
مطالعه پس رویدادی ……………………………………………………………………. 59
روشهای گردآوری داده ها ……………………………………………………………… 59
روش گرداوری اطلاعات ………………………………………………………………… 56
جامعه مطالعه …………………………………………………………………………… 56
فرضیه …………………………………………………………………………………… 55
قلمرو مطالعه ……………………………………………………………………………. 55
روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………….. 55
روش تجزیه وتحلیل …………………………………………………………………….. 58
مدل مطالعه …………………………………………………………………………….. 58
داده های تابلویی ………………………………………………………………………… 53
مدل سازی داده های تابلویی …………………………………………………………….. 53
مدل پولینگ ……………………………………………………………………………. 53
مدل اثرات ثابت …………………………………………………………………………. 53
اثرات تصادفی …………………………………………………………………………… 89
آزمون های تشخیصی ……………………………………………………………………. 81
آزمون F لیمر – ………………………………………………………………………… 89
آزمون هاسمن ………………………………………………………………………….. 83
آزمون مانایی در داده های تابلویی ………………………………………………………. 81
آزمون هم انباشتگی پانل ………………………………………………………………… 85
واریانس ناهمسانی ………………………………………………………………………. 39
فصل پنجم ……………………………………………………………………………. 21
تجزیه و تحلیل دادهها …………………………………………………………………… 31
توصیف نمونه آماری ……………………………………………………………………. 31
شاخص های مرکزی و پراکندگی ……………………………………………………….. 39
مانایی متغیرها ………………………………………………………………………….. 36
آزمون فرضیات با استفاده از برازش مدل رگرسیونی …………………………………… 35
آزمون F لیمر و هاسمن ………………………………………………………………… 35
برازش مدل اول)ارتباط بین نوسان پذیری سود خالص و قیمت سهام( ………………… 38
برازش مدل اول)ارتباط بین نوسان پذیری سود خالص و قیمت سهام( …………………. 33
برازش مدل دوم)ارتباط بین نوسان پذیری سود جامع و قیمت سهام( …………………. 35
برازش مدل سوم)ارتباط بین نوسان پذیری سود جامع و سود خالص با قیمت سهام( …. 19
فصل ششم …………………………………………………………………………… 73
پیشینه …………………………………………………………………………………… 16
مطالعات داخلی …………………………………………………………………………. 15
مطالعات خارجی ………………………………………………………………………… 51
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………. 58
منابع …………………………………………………………………………………….. 58
منابع فارسی …………………………………………………………………………….. 58
منابع غیر فارسی ……………………………………………………………………….. 90