کتاب تاثیر ساختار حاکمیت بر جریان های نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کتاب تاثیر ساختار حاکمیت بر جریان های نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

50,000 تومان

ناموجود

فهرست
عنوان ……………………………………………………………………………………… صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………… 3
فصل اول ……………………………………………………………………………… 79
جریان نقد آزاد …………………………………………………………………………… 51
اهمیت جریان نقد آزاد ………………………………………………………………….. 50
جریان نقد آزاد از دیدگاه جنسن ……………………………………………………….. 53
جریان نقد آزاد از دیدگاه لن وپلسن ………………………………………………………… 08
جریان نقد آزاد از دیدگاه کاپلند ……………………………………………………………. 08
جریان نقد آزاد از دیدگاه آرزاک …………………………………………………………….. 08
محاسبه جریان نقد آزاد ………………………………………………………………… 08
کاربردهای جریان نقد آزاد ……………………………………………………………… 05
کاربردهای جریان نقد آزاد از دیدگاه سهامداران و تحلیلگران مالی …………………………. 05
کاربرد جریان نقد آزاد از دیدگاه مدیران ……………………………………………………. 00
فصل دوم …………………………………………………………………………….. 55
مدیریت سود …………………………………………………………………………….. 01
انگیزه های مدیریت سود ……………………………………………………………….. 03
قرارداد بین مدیران ومالکان …………………………………………………………………. 03
قرارداد بین مدیران و بستانکاران ……………………………………………………………. 03
انگیزه های سیاسی ………………………………………………………………………….. 01
انگیزه های مالیاتی ………………………………………………………………………….. 01
تیییرات در مدیران ارشد اجرایی ……………………………………………………………. 01
انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی ……………………………………………….. 00
کاستن از هزینه های معاملاتی ……………………………………………………………… 00
برآوردن انتظارات ……………………………………………………………………………. 03
مدیریت سود خوب در مقاب مدیریت سود بد …………………………………………. 03
الگوهای مدیریت سود …………………………………………………………………… 68
الگوی بدست آوردن آرامش …………………………………………………………………. 68
الگوی حداکارکردن سود 0 …………………………………………………………………… 65
الگوی حداق کردن سود 7 …………………………………………………………………… 65
الگوی هموارسازی سود ……………………………………………………………………… 65
اندازه گیری مدیریت سود ………………………………………………………………. 60
فصل سوم ……………………………………………………………………………. 55
حاکمیت شرکتی ………………………………………………………………………… 61
مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهامداران ……………………………. 63
گروه بندی های مختلف سهامداران …………………………………………………….. 75
انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره …………………………………… 75
سهامدار عمده ……………………………………………………………………………….. 70
سهامدار جزء ………………………………………………………………………………… 70
انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر ………………………. 70
سهامداران خصوصی شام ………………………………………………………………….. 70
سهامداران نهادی ……………………………………………………………………………. 70
انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت ………………………………………………. 70
سهامداران جزیی ……………………………………………………………………………. 76
سهامداران اثر گذار ………………………………………………………………………….. 76
سهامداران کنترل کننده ……………………………………………………………………. 76
فصل چهارم ………………………………………………………………………….. 55
ساختارهای مالکیت ……………………………………………………………………… 71
سرمایهگذاران نهادی ……………………………………………………………………. 73
فرضیه های مربوط به نقش نظارتی سهامداران نهادی ………………………………………. 73
سرمایه گذاران نهادی حساس به فشار و غیرحساس به فشار ……………………………….. 15
سرمایهگذاران شرکتی ………………………………………………………………….. 15
سرمایهگذاران مدیریتی …………………………………………………………………. 16
سرمایهگذاران خارجی ………………………………………………………………….. 11
قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی ………………………………………………. 11
جایگاه قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی ………………………………………. 10
ت وری نمایندگی ………………………………………………………………………… 13
جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن ………………………………… 35
فصل پنجم …………………………………………………………………………… 05
مطالعات انجام شده در خارج از کشور ……………………………………………………. 36
مطالعات انجام شده در درون کشور …………………………………………………….. 37
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………. 09
منابع ……………………………………………………………………………………… 31
منابع فارسی …………………………………………………………………………….. 31
منابع غیر فارسی ……………………………………………………………………….. 67