کتاب تاثیر رهبری معنوی بر رفتار شهروندی سازمانی

کتاب تاثیر رهبری معنوی بر رفتار شهروندی سازمانی

50,000 تومان

ناموجود

فهرست
عنوان ……………………………………………………………………………………… صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………… 3
فصل اول ………………………………………………………………………………. 17
رهبری معنوی …………………………………………………………………………… 07
معنویت …………………………………………………………………………………. 03
معنویت عصر جدید …………………………………………………………………….. 05
دیدگاه مذهبی در مورد معنویت ……………………………………………………….. 01
دیدگاه هستی گرایان ……………………………………………………………………….. 01
معنویت در محیط کار ………………………………………………………………………. 03
دین)مذهب( و معنویت ……………………………………………………………………… 21
رهبری معنوی ………………………………………………………………………….. 21
الگوی علی رهبری معنوی ………………………………………………………………. 26
مولفه های رهبری معنوی ………………………………………………………………. 25
فصل دوم …………………………………………………………………………….. 65
رفتار شهروندی ………………………………………………………………………….. 25
رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………… 25
رویکردهای اصلی در تبیین رفتار شهروندی سازمانی ………………………………….. 23
مشکلات و مسائل ساختاری تعریف رفتار شهروندی سازمانی ………………………….. 61
انواع رفتار شهروندی در سازمان ………………………………………………………… 62
ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان …………………………………………………. 62
وظیفه شناسی ………………………………………………………………………………. 66
نوع دوستی ………………………………………………………………………………….. 66
فضیلت مدنی ………………………………………………………………………………… 66
جوانمردی …………………………………………………………………………………… 66
احترام و تکریم ………………………………………………………………………………. 65
عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………… 65
ویژگیهای کلیدی رفتار شهروندی …………………………………………………….. 63
عوامل مؤثر در بروز رفتارهای شهروندی سازمانی و پیامدهای آن ……………………… 65
مولفه های رفتارشهروندی سازمانی …………………………………………………….. 61
کیفیت زندگی ………………………………………………………………………….. 63
کیفیت زندگی کاری ……………………………………………………………………. 63
تاریخچه کیفیت زندگی کاری ………………………………………………………….. 50
اهداف برنامههای کیفیت زندگی کاری …………………………………………………. 52
برنامه های کیفیت زندگی کاری ……………………………………………………….. 56
راهبردهای کیفیت زندگی کاری ……………………………………………………….. 56
موانع برنامههای کیفیت زندگی کاری ………………………………………………….. 57
شاخصهای کیفیت زندگی کاری ………………………………………………………. 57
ابعاد کیفیت زندگی کاری ………………………………………………………………. 53
فصل سوم ……………………………………………………………………………. 75
تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………. 55
مفهوم تعهد سازمانی ……………………………………………………………………. 53
ضرورت توجه به تعهد سازمانی …………………………………………………………. 72
ابعاد تعهد سازمانی ……………………………………………………………………… 76
فرآیند ایجاد تعهد سازمانی ……………………………………………………………… 73
نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی ………………………………………………………… 75
فصل چهارم ………………………………………………………………………….. 16
رهبری معنوی کیفیت زندگی کاری تعهد سازمانی رفتار شهروندی …………………….. 36
رهبری معنوی و رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………… 36
رهبری معنوی و رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………… 36
رهبری معنوی و کیفیت زندگی کاری ………………………………………………….. 35
رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی ………………………………………………. 35
رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت زندگی ……………………………………………… 37
فصل پنجم …………………………………………………………………………… 15
پیشینه …………………………………………………………………………………… 35
فصل ششم …………………………………………………………………………… 55
روش شناسی …………………………………………………………………………….. 55
فصل هفتم …………………………………………………………………………… 97
تجزیه و تحلیل دادهها …………………………………………………………………… 17
یافتههای حاصل از ویژگیهای جمعیت شناختی ………………………………………. 13
ویژگی جامعه از لحاظ جنسیت …………………………………………………………. 13
ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت سن …………………………………………………….. 15
ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت تحصیلی ……………………………………………….. 11
آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق ………………………………………………. 13
آمار استنباطی ………………………………………………………………………….. 31
تعیین نرمال بودن یا نرمال نبودن با استفاده از آزمون کولموگوروف اسمیرنوف – …….. 35
آزمون مان ویتنی – ………………………………………………………………………. 37
همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه ………………………………………………… 33
فرضیات …………………………………………………………………………………. 31
پایایی …………………………………………………………………………………… 31
پایایی سازهها ……………………………………………………………………………….. 31
روایی ……………………………………………………………………………………. 33
روایی همگرا …………………………………………………………………………………. 33
روایی افتراقی ……………………………………………………………………………… 011
تحلیل عاملی تائیدی برای سوالات متغیرهای تحقیق در حالت تخمین استاندارد …… 011
تحلیل عاملی تائیدی برای سوالات متغیرهای تحقیق در حالت اعداد معناداری ……… 012
آمار استنباطی برای برازش مدل ……………………………………………………… 016
برازش مدل ساختاری )قدرت پیش بینی مدل( از طریق معیار GOF …………………….. 016
فرضیه ها ……………………………………………………………………………… 015
نتیجهگیری ……………………………………………………………………………. 011
خلاصه نتایج فرضیهها ………………………………………………………………… 011
پیشنهاد ……………………………………………………………………………….. 002
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………… 115
منابع غیر فارسی ……………………………………………………………………… 121