کتاب بیوشیمی ویتامین ها و هورمون ها

کتاب بیوشیمی ویتامین ها و هورمون ها

50,000 تومان

ناموجود

فهرست
عنوان ……………………………………………………………………………….. صفحه
فصل اول ……………………………………………………………………………….. 9
ویتامینها ………………………………………………………………………………….. 9
مقدمه و تاریخچه …………………………………………………………………………………… 9
ویتامینهای محلول در چربی …………………………………………………………………….. 10
ویتامین A ………………………………………………………………………………………… 10
ویتامین E …………………………………………………………………………………… 23
ویتامین D …………………………………………………………………………………… 29
ویتامین K و فرآیند انعقاد خون …………………………………………………………….. 35
چرخه ویتامین K در کبد ……………………………………………………………………. 38
خانواده ویتامین های F یا اسیدهای چرب ضروری تغذیهای ………………………………… 44
ویتامینهای محلول در آب ………………………………………………………………….. 47
ویتامین C …………………………………………………………………………………… 47
ویتامین های خانوده B ………………………………………………………………………. 49
تیامین یا ویتامین 1B ……………………………………………………………………….. 49
ریبوفلاوین یا ویتامین B2 …………………………………………………………………… 51
اسید نیکوتینیک یا ویتامین B3 …………………………………………………………….. 53
اسید پانتوتنیک یا ویتامین B5 ……………………………………………………………… 56
پیریدوکسین یا ویتامین B6 …………………………………………………………………. 59
بیوتین یا ویتامین B8 ……………………………………………………………………….. 61
اسید فولیک یا ویتامین B9 …………………………………………………………………. 62
کوبالامین یا ویتامین B12 …………………………………………………………………… 65
سایر ویتامینهای محلول در آب ……………………………………………………………. 70
فصل دوم …………………………………………………………………………….. 71
هورمونها ………………………………………………………………………………… 71
مقدمه و تاریخچه …………………………………………………………………………………. 71
هورمونهای غده هیپوفیز ………………………………………………………………………… 73
آدرنوکورتیکوتروپیک هورمون ……………………………………………………………….. 73
هورمون رشد ……………………………………………………………………………………… 75
پرولاکتین ………………………………………………………………………………………… 77
LH و FSH …………………………………………………………………………………………. 78
TSH ……………………………………………………………………………………………… 79
β-LPH …………………………………………………………………………………………… 80
آندورفین ها ……………………………………………………………………………………….. 80
هورمون محرک ملانوسیت یا MSH ……………………………………………………………… 81
وازوپره سین یا ADH )آنتی دیورتیک هورمون( ………………………………………………….. 81
اکسی توسین ………………………………………………………………………………………. 81
هورمون های هیپوتالاموس ………………………………………………………………………… 83
هورمون های تیروئید ………………………………………………………………………… 85
کلسی تونین یا CT ………………………………………………………………………………… 90
هورمون غده پاراتیروئید: پاراتورمون یا PTH …………………………………………………….. 92
نقش کلسی تریول در رابطه با متابولسیم کلسیم و فسفر …………………………………………. 96
هورمون های گوارشی یا GI……………………………………………………………………….. 99
هورمونهای لوزالمعده ………………………………………………………………………….. 100
گلوکاگن …………………………………………………………………………………… 100
سوماتواستاتین …………………………………………………………………………….. 102
انسولین ……………………………………………………………………………………. 103
هورمونهای غدد فوق کلیوی )سورنال( ……………………………………………………109
مینرالوکورتیکوئیدها ………………………………………………………………………. 110
هورمونهای کتهکل آمین ………………………………………………………………….. 111
هورمونهای ایکوزانوئیدی …………………………………………………………………. 116
پروستاگلاندین یا PG……………………………………………………………………… 118
هورمونهای جنسی ……………………………………………………………………….. 121
گیرندههای هورمونها ……………………………………………………………………… 126
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………. 131
منابع غیر فارسی ………………………………………………………………………. 131