کتاب بررسی دفینه در فقه و حقوق ایران

کتاب بررسی دفینه در فقه و حقوق ایران

50,000 تومان

ناموجود

عنوان کتاب:

بررسی دفینه در فقه و حقوق ایران

 

مولف:

سمیه رحمانی

 

 

فهرست
عنوان ………………………………………………………………………………….. صفحه
مقدمه ………………………………………………………………………………….. ۹
فصل اول …………………………………………………………………………… 17
دفینه ………………………………………………………………………………….. ۱7
مبحث اول: تاریخچه ………………………………………………………………….. ۱7
تاریخچه دفینه ……………………………………………………………………….. ۱7
مبحث دوم: مفاهیم و تعاریف …………………………………………………………. ۱۹
معنی و تعریف دفینه در لغت …………………………………………………………. ۱۹
عتیقه …………………………………………………………………………………. 22
لقطه ………………………………………………………………………………….. 2۴
خمس ………………………………………………………………………………… 25
مالکیت ……………………………………………………………………………….. 27
حیازت مباحات ……………………………………………………………………….. 2۹
در آیات و روایات » کنز « مبحث سوم: دفینه ………………………………………….. ۳۱
فصل دوم ………………………………………………………………………….. 41
دفینه در حقوق و فقه امامیه ………………………………………………………….. ۴۱
مبحث اول: دفینه در حقوق …………………………………………………………… ۴۱
دفینه در حقوق مدنی ………………………………………………………………… ۴۱
اموال فرهنگی تاریخی غیر منقول – ………………………………………………….. ۴2
مشترکات عمومی …………………………………………………………………….. ۴۳
بند اول تعریف مشترکات عمومی – …………………………………………………….. ۴۳
بند دوم ممنوعیت تملک مشترکات عمومی وسیله افراد – ………………………………. ۴۳
بند سوم ممنوعیت استفاده انحصاری از مشترکات عمومی – …………………………….. ۴۴
بند چهارم اموال دولتی – ……………………………………………………………… ۴5
بند پنجم اموال اختصاصی به ایالات و ولایات – …………………………………………. ۴۶
اموال و مشترکات عمومی …………………………………………………………….. ۴۶
ضابطه تشخیص اموال عمومی ………………………………………………………… ۴7
مباحات ………………………………………………………………………………. ۴۹
بیان حیازت مباحات در حقوق مدنی …………………………………………………. ۴۹
بند اول مباحات و تعرف آن – ………………………………………………………….. 50
بند دوم مباحات و املاک اعراض شده – ………………………………………………… 50
احیای اراضی موات و مباحه به روش قانون مدنی ……………………………………… 5۱
بند اول تعریف احیاء اراضی موات و مباحه – ……………………………………………. 52
بند دوم حدود و منابع قانونی – …………………………………………………………. 52
انواع مباحات ………………………………………………………………………….. 5۳
اموال مجهول المالک …………………………………………………………………. 5۳
احکام دفینه در قانون مدنی …………………………………………………………… 5۴
اموال در حکم دفینه ………………………………………………………………….. 5۶
اموال فرهنگی تاریخی منقول – ………………………………………………………. 58
میراث فرهنگی در حقوق ایران ) بعد از ۱۳0۹ ) ……………………………………….. 5۹
مبحث دوم دفینه در و فقه امامیه – …………………………………………………… 7۱
شناسایی دفینه )کنز( …………………………………………………………………. 72
بررسی عنوان مذخور بودن در معنای کنز …………………………………………….. 7۳
بررسی عدم اختصاص زیر زمین به کنز استخراج شده ………………………………… 75
بررسی عدم وجود دلیل بر اختصاص کنز به طلا و نقره مسکوک ………………………. 7۶
فرق بین معدن و کنز …………………………………………………………………. 78
احکام دفینه ………………………………………………………………………….. 7۹
حقوق استخراج کننده کنز ……………………………………………………………. 7۹
شناسایی دارالحرب و دار الاسلام ……………………………………………………… 80
ملکیت کنز یافت شده در بلاد کفار )دارالحرب( ……………………………………….. 8۳
ملکیت کنز یافت شده در بلاد اسلامی ………………………………………………… 85
کشف دفینه در اراضی موات ………………………………………………………….. 85
دلیل لقطه بودن کنز مکشوف در اراضی موات در بلاد اسلامی ………………………… 8۶
اثبات ملکیت کنز به کمک اصل ) اصاله الاحترام( …………………………………….. 88
کشف دفینه در زمین اجاره ای یا عاریه ……………………………………………….. ۹2
التزامات استخراج کننده کنز ………………………………………………………….. ۹5
پرداخت خمس ……………………………………………………………………….. ۹8
اموال در حکم کنز ………………………………………………………………….. ۱0۱
حکم مال یافت شده در شکم حیوان ………………………………………………….. ۱0۱
حکم مال یافت شده در شکم ماهی …………………………………………………… ۱0۴
مال یافت شده از اجزای دریا باشد ……………………………………………………. ۱0۴
مال یافت شده از نوع ملک شخصی باشد ……………………………………………… ۱0۶
فصل سوم ………………………………………………………………………… 109
دفینه در حقوق کیفری ……………………………………………………………… ۱0۹
دفینه در حقوق کیفری ……………………………………………………………… ۱0۹
مبانی حمایت کیفری از میراث فرهنگی …………………………………………….. ۱0۹
۱ . مبنای مذهبی ……………………………………………………………………. ۱۱0
2 . مبنای تاریخی ……………………………………………………………………. ۱۱۱
۳ . مبنای اقتصادی ………………………………………………………………….. ۱۱۳
۴ . مبنای فرهنگی …………………………………………………………………… ۱۱5
جرائم علیه میراث فرهنگی منقول …………………………………………………… ۱۱۶
تعریف سرقت از نظر حقوقی ………………………………………………………… ۱۱8
مجازات سرقت اموال فرهنگی منقول ……………………………………………….. ۱2۱
جرائم علیه اموال فرهنگی غیر منقول ……………………………………………….. ۱22
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران …………………………………………………. ۱۳0
عامل مشدده مجازات ……………………………………………………………….. ۱۳2
مجازات عامل جرم حفاری غیر مجاز ………………………………………………… ۱۳۳
قوانین ناظر به خرید و فروش اموال فرهنگی )بعد از پیروزی انقلاب اسلامی( ………… ۱۳۳
موادی از قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( ………………………………………….. ۱۳5
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ……………………………………. ۱۳۹
نتیجه گیری ………………………………………………………………………… ۱۴2
منابع و مآخذ …………………………………………………………………… 145
منابع فارسی ………………………………………………………………………… ۱۴5
منابع عربی ………………………………………………………………………….. 148

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.