کتاب اعتیاد بلایی خانمان سوز

کتاب اعتیاد بلایی خانمان سوز

50,000 تومان

ناموجود

فهرست
عنوان ……………………………………………………………………………………… صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………… 1
تاریخنه مواد مخدر در ایران ……………………………………………………………. 11
شناخت انواع مخدرها …………………………………………………………………… 13
خشخاش …………………………………………………………………………………….. 13
خشخاش سفید ……………………………………………………………………………… 11
خشخاش سیاه ………………………………………………………………………………. 11
خشخاش منشور …………………………………………………………………………….. 12
خشخاش زبدى ……………………………………………………………………………… 13
خشخاش شاخى …………………………………………………………………………….. 13
تریاک ……………………………………………………………………………………….. 13
سوخته تریاک ……………………………………………………………………………….. 81
شیره ………………………………………………………………………………………… 81
مرفین ……………………………………………………………………………………….. 88
هروئین ………………………………………………………………………………………. 88
کوکائین ……………………………………………………………………………………… 84
کراک ………………………………………………………………………………………… 83
حشیش ……………………………………………………………………………………… 81
اعتیاد و وابستگی به مواد ……………………………………………………………….. 82
سندرم محرومیت )تظاهرات ناشی از قطع مواد مخدر( …………………………………. 67
دلایل مصرف مواد ………………………………………………………………………. 68
انگیزة مصرف مواد ………………………………………………………………………. 64
شخصیت معتاد …………………………………………………………………………. 47
نقش خانواده در اعتیاد ………………………………………………………………….. 41
اعتیاد پدر و نقش آن بر سایر اعضای خانواده ……………………………………………….. 46
اعتیاد مادر و نقش آن بر سایر اعضای خانواده ………………………………………………. 41
خانواده درمانی ………………………………………………………………………………. 41
مدل بیماری …………………………………………………………………………….. 17
نظریه منظومههای خانواده ……………………………………………………………… 11
مدل شناختی رفتاری در خانواده درمانی – ………………………………………………….. 18
مدل روان تحلیلی …………………………………………………………………………… 18
مدل هستیگرایی در خانوادهدرمانی …………………………………………………………. 16
شیوههای آموزش مقابله با اعتیاد ………………………………………………………. 14
پیشگیری ……………………………………………………………………………….. 11
پیشگیری در نوجوانی و جوانی …………………………………………………………. 13
ایجاد آمادگی و زمینه های لازم در معتاد برای ترک اعتیاد ……………………………. 13
درمان و بازتوانی ………………………………………………………………………… 13
روش دارویی برای درمان وابستگی به مواد افیونی ……………………………………… 34
متادون ………………………………………………………………………………………. 31
درمانهای آگونسیتی جانشین متادون ……………………………………………………….. 31
روش غیردارویی ………………………………………………………………………… 33
روش خاموشسازی و حساسیتزدایی …………………………………………………….. 16
اجتماع درمانی ) TC ) ……………………………………………………………………. 16
علل بازگشت به اعتیاد ………………………………………………………………….. 11
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………. 08
منابع …………………………………………………………………………………….. 13
منابع فارسی …………………………………………………………………………….. 13
منابع غیر فارسی ……………………………………………………………………….. 81