کتاب ارزیابی موارد تاثیرگذار بر توفیق مدیریت نیروی انسانی الکترونیک

کتاب ارزیابی موارد تاثیرگذار بر توفیق مدیریت نیروی انسانی الکترونیک

50,000 تومان

ناموجود

فهرست
عنوان ……………………………………………………………………………………… صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………… 7
فصل اول ………………………………………………………………………………13
مدیریت منابع انسانی الکترونیک ………………………………………………………… 13
تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی …………………………………………. 15
مقایسه مدیریت منابع انسانی سنتی و مدیریت منابع انسانی الکترونیک ………………. 17
پیامدهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک برای روانشناسی سازمانی و صنعتی ………. 19
مزایا و معایب مدیریت منابع انسانی الکترونیک ………………………………………… 20
واحد مدیریت منابع انسانی مجازی …………………………………………………….. 24
کاهش هزینهها از طریق مدیریت منابع انسانی الکترونیک …………………………….. 26
فصل دوم …………………………………………………………………………….. 29
زنجیره ارزش مدیریت منابع انسانی الکترونیک …………………………………………. 29
برنامهریزی، مدیریت و ارتباطات منابع انسانی الکترونیکی ……………………………… 30
بدست آوردن منابع انسانی، جذب، کارمندیابی، گزینش و حفظ و نگهداری الکترونیکی . 32
مدیریت عملکرد الکترونیکی ……………………………………………………………. 35
نظام پاداش دهی و جبران خدمات منابع انسانی الکترونیکی …………………………… 37
توسعه منابع انسانی الکترونیکی ………………………………………………………… 39
تعهد کارمند …………………………………………………………………………….. 42
فصل سوم ……………………………………………………………………………. 45
اجزاء مدیریت منابع انسانی الکترونیک …………………………………………………. 47
مدل مدیریت منابع انسانی الکترونیک ………………………………………………….. 49
اهداف مدیریت منابع انسانی الکترونیک ………………………………………………… 51
نتایج استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیک …………………………………………. 52
انواع مدیریت منابع انسانی الکترونیک ………………………………………………….. 52
مدیریت منابع انسانی الکترونیک اطلاعاتی ……………………………………………… 53
مدیریت منابع انسانی الکترونیک ارتباطی ………………………………………………. 54
مدیریت منابع انسانی الکترونیک تحول آفرین ………………………………………….. 55
تاثیرات مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر نقشهای منابع انسانی ……………………. 59
فناوری نیروی کار در ده سال آینده ……………………………………………………. 60
فصل چهارم ………………………………………………………………………….. 63
عوامل تاثیرگذار بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک ……………………………. 63
عوامل فناورانه …………………………………………………………………………… 63
کابرد ها و ویژگی ها ………………………………………………………………………… 63
زیر ساخت های فناورانه …………………………………………………………………….. 64
استانداردسازی زبان …………………………………………………………………………. 64
محتوای سیستم سفارشی شده ……………………………………………………………… 64
عوامل سازمانی ………………………………………………………………………….. 65
ویژگی های جمعیت شناختی ……………………………………………………………….. 65
دانش و مهارت ها …………………………………………………………………………… 66
گارانتی کردن اطلاعات محرمانه وداده های درونی ………………………………………….. 67
منابع مالی …………………………………………………………………………………… 67
طرح …………………………………………………………………………………………. 67
عوامل رفتاری …………………………………………………………………………… 68
فرهنگ ………………………………………………………………………………………. 68
مهارت های متخصصان و کارکنان در رابطه با IT …………………………………………… 68
رهبری ………………………………………………………………………………………. 69
عوامل روانشناختی ………………………………………………………………………….. 69
حمایت و تعهد ………………………………………………………………………………. 70
اموزش کارکنان منابع انسانی و مدیریت ……………………………………………………. 71
میزان عجین شدن کارکنان منابع انسانی یا سهامداران با سیستم های e-HRM ………….. 71
عوامل محیطی ………………………………………………………………………….. 71
حضور اتحادیه ……………………………………………………………………………….. 71
توسعه اقتصادی کشور ………………………………………………………………….. 72
فرهنگ کشور ……………………………………………………………………………….. 72
فصل پنجم …………………………………………………………………………… 75
شاخصههای موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک ………………………………….. 75
کارت امتیازی متوازن …………………………………………………………………… 75
کارت امتیازی متوازن برای سیستمهای اطلاعاتی ………………………………………. 78
پیشینه ………………………………………………………………………………….. 80
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………. 85
منابع …………………………………………………………………………………….. 85
منابع فارسی …………………………………………………………………………….. 85

منابع غیر فارسی ……………………………………………………………………….. 87