کتاب آموزش جامع نگارش مقالات علمی

کتاب آموزش جامع نگارش مقالات علمی

140,000 تومان

مولف

عباس کسایی پور و حمیدرضا خاشعی ورنامخواستی

ناموجود

عنوان کتاب:

آموزش جامع نگارش مقالات علمی

فهرست
عنوان صفحه
پیشگفتار 7
مقدمه: اهداف و انگیزه‌های نگارش یک مقاله علمی 15
اهمیت و ضرورت پژوهش 15
اهداف پژوهش 16
پیشینه پژوهش 18
هدف‌های مطالعه منابع مربوط به موضوع 21
منابع مربوط به پیشینه تحقیق 22
روش‌های پیشینه یابی 22
منابع اطلاعاتی برای بررسی پیشینه تحقیق 23
فرآیند بررسی پیشینه تحقیق 23
طرح فرضیه‌ها 25
ویژگی‌های کلی یک فرضیه خوب 25
انواع فرضیه‌های پژوهشی 26
فرضیههای توصیفی 27
فرضیه‌های رابطه‌ای 27
فرضیه‌های تفاوتی 27
فرضیۀ تحقیقی 28
فرضیۀ آماری 29
ارائه کار تحقیقی حاضر 30
مشکلات شایع در نگارش مقدمه 31
نکات مهم در نگارش مقدمه 31
روش پژوهش یا مواد و روش‌ها 31
نحوه نگارش روش پژوهش 32
انتخاب نوع روش تحقیق 33
انواع تحقیق از نظر هدف 33
انواع تحقیق از نظر ماهیت و روش 34
انواع تحقیق از نظر اطلاعات 37
جامعه آماری و نمونه آماری 38
جامعه آماری و نمونه آماری گیری 39
انواع نمونه‌گیری 40
تعیین حجم نمونه 41
روش‌های برآورد حجم نمونه 43
حجم نمونه در مطالعات کیفی 44
اعتبار تحقيق آزمايشي 45
روایی ابزار تحقیق 46
روش‌های تعیین روایی یا اعتبار 47
روش اعتبار صوری 47
روایی محتوی 47
روش اعتبار ملاکی 47
اعتبار پیش‌بین 48
اعتبار هم‌زمان 48
روایی همگرا 48
اعتبار تمایز 48
پایایی ابزار تحقیق 49
روش‌های سنجش پایایی 49
روش باز آزمایی (Test-Retest) 49
روش موازی یا آزمون‌های همتا (Equivalence) 49
روش تصنیف یا دونیمه کردن آزمون (Split-half) 50
روش کودر-ریچاردسون (Kuder-Richardson) 50
روش آلفای کرونباخ (Cronbach Alpha) 50
تعیین پایایی با نرم‌افزار SPSS 50
نکاتی برای نگارش بخش مواد و روش‌ها در مقاله 51
کاربرد جداول و شکل‌ها در بخش نتایج 53
ترتیب نوشتن قسمت نتایج مقاله 54
نکات اساسی در نگارش قسمت نتایج مقاله 55
بحث و نتایج (Results and Discussion) 57
نحوه نگارش قسمت بحث و نتیجه‌گیری 59
انتخاب موضوع مقاله 63
ویژگی انتخاب موضوع مناسب برای مقالات علمی 64
اجزاء مقالات علمی 65
عنوان (Title) 66
مشخصات نویسندگان (Authorship) 67
چکیده (Abstract) 68
چکیده بدون ساختار 70
چکیده ساختاریافته 71
کلیدواژه‌ها (Keywords) 72
مقدمه (Introduction) 74
بیان مسئله پژوهش 74
اهمیت و ضرورت پژوهش 75
اهداف پژوهش 76
هدف کلی 76
اهداف جزئی یا ویژه 77
هدف یا اهداف کاربردی 77
پیشینه پژوهش 78
هدف‌های مطالعه منابع مربوط به موضوع 80
منابع مربوط به پیشینه تحقیق 81
روش‌های پیشینه یابی 81
منابع اطلاعاتی برای بررسی پیشینه تحقیق 82
فرآیند بررسی پیشینه تحقیق 83
طرح فرضیه‌ها 84
ویژگی‌های کلی یک فرضیه خوب 85
انواع فرضیه‌های پژوهشی 85
فرضیههای توصیفی 86
فرضیه‌های رابطه‌ای 86
فرضیه‌های تفاوتی 86
فرضیۀ تحقیقی 87
فرضیۀ آماری 88
ارائه کار تحقیقی حاضر 89
مشکلات شایع در نگارش مقدمه 90
نکات مهم در نگارش مقدمه 90
روش پژوهش یا مواد و روش‌ها 90
نحوه نگارش روش پژوهش 91
انتخاب نوع روش تحقیق 92
انواع تحقیق از نظر هدف 93
انواع تحقیق از نظر ماهیت و روش 93
انواع تحقیق از نظر اطلاعات 97
جامعه آماری و نمونه آماری 98
روش‌های برآورد حجم نمونه 102
حجم نمونه در مطالعات کیفی 103
اعتبار تحقيق آزمايشي 104
روایی ابزار تحقیق 105
روش‌های تعیین روایی یا اعتبار 106
روش اعتبار صوری 106
روایی محتوی 106
روش اعتبار ملاکی 106
اعتبار پیش‌بین 107
اعتبار هم‌زمان 107
روایی همگرا 107
اعتبار تمایز 107
پایایی ابزار تحقیق 108
روش‌های سنجش پایایی 108
روش باز آزمایی (Test-Retest) 108
روش موازی یا آزمون‌های همتا (Equivalence) 108
روش تصنیف یا دونیمه کردن آزمون (Split-half) 109
روش کودر-ریچاردسون (Kuder-Richardson) 109
روش آلفای کرونباخ (Cronbach Alpha) 109
تعیین پایایی با نرم‌افزار SPSS 109
نکاتی برای نگارش بخش مواد و روش‌ها در مقاله 110
یافته‌ها (Findings) 113
کاربرد جداول و شکل‌ها در بخش نتایج 114
ترتیب نوشتن قسمت نتایج مقاله 115
نکات اساسی در نگارش قسمت نتایج مقاله 116
بحث و نتایج (Results and Discussion) 118
نحوه نگارش قسمت بحث و نتیجه‌گیری 120
مراحل نگارش قسمت بحث و نتایج 122
نتیجهگیری (Conclusion) 122
نکات اساسی در نوشتن نتیجه‌گیری مقاله 123
بیان دوباره موضوع 123
بازگو کردن مسئله پژوهش 124
خلاصه کردن نکات اصلی مقاله 124
فراخوانی برای اقدام در زمان مناسب 124
کوتاه بودن نتیجه‌گیری 125
واقعی بودن نتیجه‌گیری 125
خلاصه کردن مقاله 125
ارائه مراحل و گام‌های بعدی 125
ارائه پیشنهادت و محدودیت‌های تحقیق 125
محدودیت‌های ابزاری 126
محدودیت‌های جامعه پژوهشی 126
محدودیت‌های مکانی و زمانی 126
قدردانی (Acknowledgement) 127
منابع (References) 129
نحوه درج منابع در متن 130
روش شماره‌ای: 130
روش سالی 130
نحوه نوشتن مراجع در فهرست منابع 131
شیوه‌های رفرنس نویسی 134
روش ارجاع دهی به سبک APA 134
روش ارجاع دهی به سبک هاروارد (Harvard) 134
روش ارجاع دهی به سبک ونکور (Vancouver) 135
روش ارجاع دهی به سبک شیکاگو (Chicago) 135
نکات موردتوجه در نگارش لیست منابع 135
پیوست‌ها (Appendices) 136
آئین نگارش یک مقاله علمی 137
سخن آخر 139

 

مولف

عباس کسایی پور و حمیدرضا خاشعی ورنامخواستی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.